Commercial Arbitration in Sweden
Madsen Finn
Processrätt
 4 uppl, Inbunden, 633 sid, Pris: 1925 SEK exkl. moms
Fastighetspanträttens huvuddrag
Flodin Jonny
Fastighetsrätt
 88 sid, Pris: 140 SEK exkl. moms
 

Upphandlingens grunder

– en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna

Den 1 januari 2017 träder nya upphandlingslagar i kraft; lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (för den s.k. klassiska sektorn), lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Utöver detta innebär ny rättspraxis från såväl EU-domstolen som svenska domstolar i många avseende förändrade förutsättningar för offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna.

I den fjärde utökade upplagan av Upphandlingens grunder redogörs för bestämmelserna i upphandlingslagarna och för hur de påverkar upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer. I likhet med upphandlingslagarna följer kapitelindelningen i boken i huvudsak de olika stegen i upphandlingsprocessen, hela vägen från bestämmelserna om val av tillämpliga bestämmelser och upphandlingsförfarande till bestämmelserna om tilldelningsbeslut och tecknande av kontrakt samt överprövning och skadestånd. Dessutom ges en introduktion till några av de alternativa upphandlings-, avtals- och finansieringsformer som blivit allt vanligare under de senaste åren, till lagen (2008:962) om valfrihetssystem och till lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet samt till den nya lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Upphandlingens grunder riktar sig till offentliga inköpare, leverantörer, jurister, upphandlingskonsulter, studenter och andra som vill ha en pedagogisk introduktion till upphandlingsområdet eller ett stöd i sitt dagliga arbete med upphandlingsfrågor. De tidigare upplagorna av Upphandlingens grunder har bl.a. använts som kurslitteratur i såväl juristutbildningar som andra utbildningar vid universitet och högskolor.

Den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjningssektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis drygt 634 miljarder kronor. På många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, tjänster och byggentreprenader. I stort sett all offentlig verksamhet och en betydande del av det svenska näringslivet påverkas därför av rättsutvecklingen på upphandlingsområdet.

Kristian Pedersen är advokat och delägare i Advokatfirman Kahn Pedersen. Förutom mångårig erfarenhet av arbete som advokat har han tidigare arbetat både vid Nämnden för offentlig upphandling och vid Konkurrensverket. Han är författare till en lång rad artiklar om upphandlingsfrågor i olika juridiska tidskrifter samt medförfattare till Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling.

För mer info och beställning


Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens

– upphovsrätt - patent - mönster - varumärken - namn - firma - otillbörlig konkurrens

Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983.

Fjortonde upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Kapitlet om upphovsrätten har arbetats om. Framställningen har genomgående överarbetats med hänsyn till den snabba utvecklingen och de många nyheterna i europeisk och svensk lagstiftning och rättspraxis.

Boken behandlar bl.a.
– upphovsrätten – skyddet för författare, konstnärer, kompositörer, artister, fotografer m.fl.
– patenträtten – skyddet för uppfinningar
– mönsterrätten – skyddet för formgivning
– känneteckensrätten – skyddet för varumärken, förpackningar, näringsidkares firma, personnamn, titlar på verk, domännamn m.m.
– otillbörlig konkurrens – reglerna om företagshemligheter, vilseledande efterbildning, renommésnyltning, licensavtal, konkurrensklausuler m.m.

Immaterialrätt fokuserar i första hand på de immateriella rättigheternas utformning, faktiska funktion och tillämpning i praxis. Boken används som lärobok i juristutbildningen och vänder sig också till jurister, patentombud, kulturadministratörer, marknadskommunikatörer och andra som har kontakt med ämnesområdet eller någon av dess delar.

Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet.
Lars Pehrson är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Jan Rosén är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Claes Sandgren är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Immaterialrätt har utarbetats inom ramen för verksamheten vid Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt och Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet.

För mer info och beställning


Festskrift till Lars Pehrson

I maj 2016 avgick Lars Pehrson med pension från professuren i civilrätt vid Stockholms Universitet. För att hedra hans mångåriga och framstående gärningar har ett antal kollegor, vänner och lärjungar beslutat att tillägna honom en festskrift. Redaktionskommittén har bestått av Ulf Bernitz, Jan Kleineman, Jessika van der Sluijs och Jori Munukka.

Lars disputerade 1981 på en framstående avhandling i varumärkesrätt. Han har bakom sig en omfattande akademisk forskar- och lärargärning med tyngdpunkt på immaterialrätt, bolagsrätt och värdepappersrätt samt europarätt.

Innehåll:

- The legal concept of ‘home’: A concealed but embedded feature of Swedish landlord and tenant law, occasionally infringing human rights?
Haymanot Baheru

- En studie om kravet på särskiljningsförmåga vid firmaregistrering
Merit Berlips Persson

- Direktivet om otillbörliga affärsmetoder ca tio år senare. Reflektioner kring genomslaget i Sverige
Ulf Bernitz

- Konkurrensklausuler i komparativ belysning
Niklas Bruun

- Om bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut
Urban Båvestam

- Några reflektioner om rättelseklausuler
Axel och Kaj Calissendorff

- Något om åberopande i skiljeförfarande
Karl Erik Danielsson

- Konkurrensförbud vid företagsöverlåtelser och Alfa Quality Moving-målet
Bengt Domeij

- Arrangörens ansvar för uppgifter vid emittering av obligationslån – ett norskt rättsfall
Lars Gorton

- Ensam de facto kontroll – en konkurrensrättslig blick in i framtiden
Lars Johansson

- Aktiebolagslagens generalklausuler. Insjöar eller torra land?
Svante Johansson

- Till frågan om majoritetskrav vid bolagsstämmobeslut om ansvarsfrihet
Henrik Karlström

- Domännamnstvist(s)löseri?
Gunnar W. G. Karnell

- Revisorsansvaret – metodfrågor i gränsområdet mellan bolagsrätt och skadeståndsrätt
Jan Kleineman

- Varumärken from konsument­synpunkt – a journey through time
Annette Kur

- Något om rättsutlåtanden i Nytt juridiskt arkiv
Gertrud Lennander

- Varumärken från konsument­synpunkt 35 år senare
Marianne Levin

- Kommission som förutsätter självinträde – några tankar om resultatintresse, självinträde och kommittentens dispositionsrätt över kommissionsgodset?
Anders Lundin

- Något om den skattemässiga behandlingen av olovlig utdelning o.dyl.
Peter Melz

- Avtalade överlåtelseförbud
Jori Munukka

- Om generalklausulerna och likhetsprincipen i aktiebolagslagen
Erik Nerep

- Varumärkesrättsligt skydd för så kallad trade dress
Per Jonas Nordell

- Television i nätmiljön – vad är det?
Jan Rosén

- Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser – särskilt om arbetstagarrepresentanterna
Catarina af Sandeberg

- Obligatorisk ansvarsförsäkring för VD och styrelseledamöter?
– några kommentarer mot bakgrund av utredningen om revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)
Jessika van der Sluijs

- Om ändring av bolagsordning
Carl Svernlöv

- Näringsfriheten – en rättighet av grundläggande betydelse för EU:s framtid
Nils Wahl

- Dis-Incorporating Corporate Social Responsibility
Mauro Zamboni

- Något om skyldigheten att iaktta bolagets intresse vid insolvens
Jessica Östberg

För mer info och beställning


Sveriges Rikes Lag 2017 (Blått klotband)

Den klassiska lagboken är indelad som 1734 års lag i de olika balkarna, samt har ett omfattande bihang längst bak. Den innehåller ca 1100 citerade författningar och 1500 anmärkta författningar och är med tillägget uppdaterad med lagstiftning utkommen från trycket före den 1 januari 2017.

Bland nya lagar från år 2016 som har tagits in i lagboken kan särskilt nämnas lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar. Denna lag rör prövningen av frågor om immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt, rättsområden som anses vara av stor betydelse för bl. a. en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentskydd samtidigt om de är komplicerade och omfattande. Den nya lagen innebär att domstolsprövningen ska samlas i två särskilda domstolar: i första instans Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt och i andra instans Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt. Som en konsekvens har Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphört som myndigheter.

Av övriga nya lagar som har tagits in kan nämnas:
- Lagen (2016:319) om skydd för geografisk information
- Skuldsaneringslagen (2016:675)
- Lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare
- Lagen (2016:757) om kvarstad på bankmedel inom EU

Omfattande ändringar under 2016 har gjorts i bland annat miljöbalken, rättegångsbalken, lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, revisorslagen (2001:883) och aktiebolagslagen (2005:716).

När det gäller rättsfallen har flera viktiga rättsfall införts, särskilt på det civilrättsliga området. Avgöranden från Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Arbetsdomstolen, Migrationsöverdomstolen, Marknadsdomstolen, EU-domstolen, Europadomstolen m.m. har tagits in.

Precis som förra året får lagbokskunderna appen samtidigt som den tryckta lagboken. Dessutom, nytt för 2017 är att uppdateringen av lagboksappen kommer ut redan under augusti.

För mer info och beställning

Anställningsskyddspraxis

Det här är en systematisk sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddets område, där rättsläget presenteras under olika beskrivande rubriker. Presentationen består av citat ur eller referat av viktiga avgöranden så att man kan se hur bl.a. Arbetsdomstolen själv uppfattar och uttrycker vad som gäller.

Anställningsskyddspraxis omfattar sammanlagt 1928 avgöranden från Arbetsdomstolen och 245 avgöranden eller yttranden från Högsta domstolen, Regeringsrätten, Högsta förvaltningsdomstolen, och hovrätterna samt JO och JK. En utförlig innehållsförteckning och ett fullständigt rättsfallsregister gör att man lätt kan hitta bland materialet. I denna åttonde upplaga har strukturen setts över och förutom nytillkomna avgöranden har ytterligare avgöranden lagts till.

Boken vänder sig till jurister, förhandlare och ombudsmän som snabbt vill få en överblick av rättsläget så som Arbetsdomstolen beskrivit det och av alla rättsfall som finns om en viss fråga. Den är också till nytta för personalchefer och andra som i arbetslivet behöver kunskap om arbetsrätten eller argument vid förhandlingar.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och har medverkat i flera statliga utredningar om bl.a. arbetsrätt. Dessutom verkar han som bl.a. skiljeman och föreläsare. För mer information se www.sorenoman.se.

För mer info och beställning


Kontraktshandboken 2016

Kontraktshandboken är en unik produkt som ger praktisk vägledning i avtalsrättsliga frågor. Den innehåller bl. a. en presentation av de vanligare kommersiella avtalstyperna och ett 80-tal modellavtal med kommentarer och förhandlingsråd på klausulnivå. Den vänder sig till alla som förhandlar, granskar och skriver kommersiella avtal, dvs. jurister inom både den offentliga och den privata sektorn, affärsmän, företagsledare, ekonomichefer m fl.

Kontraktshandboken utkommer årligen i ny uppdaterad och utökad version.

Bland nyheterna i 2016 års utgåva märks bl.a.:

- Nytt kapitel om etik i affärsrelationer
- 2015 års avtal om användning av konkurrensklausuler på arbetsmarknaden med kommentarer
- Ny fullmakt att sälja företag
- Ny klausul om kunkurrensförbud
- Över 30 exempel på standardklausuler
- 2 nya underleveransavtal (avropsavtal och back-to-back)

För mer info och beställning


Commercial Arbitration in Sweden

– A Commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

Nu utkommer en fjärde reviderad upplaga av denna lagkommentar till både den svenska Lagen om skiljeförfarande och Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Den nya upplagan är uppdaterad till 1 januari 2016 och kommenterar de senaste ändringarna i Handelskammarens skiljedomsregler. Boken vänder sig till alla jurister, som antingen i egenskap av skiljemän eller som ombud i skiljetvister, har behov av en fyllig framställning över skiljeförfarande i Sverige.

Författaren Finn Madsen är advokat och sedan år 1995 delägare i Advokatfirman Vinge KB (Malmökontoret). Som medlem av Vinges process- och skiljedomsgrupp har Finn Madsen stor erfarenhet av svenska såväl som internationella skiljeförfaranden.

Den nya upplagan innehåller som bilagor den senaste engelska texten av Skiljedomsreglerna, de Förenklade skiljedomsreglerna samt Medlingsreglerna från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, samt rättsfallsregister, sakregister och källförteckning. Boken är skriven på engelska.

“Commercial Arbitration in Sweden provides us with a valuable and up-to-date understanding of the Swedish System in operation and a comprehensive commentary on the SCC Rules, both new and existing. World business has the means through this work to see why Sweden and Stockholm are good choices for their international arbitrations."
- Phillip Capper, partner and Head of International Arbitration at White & Case LLP in London and Former Chairman of the Faculty of Law at the University of Oxford.

För mer info och beställningProp. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna. Vidare inne- håller propositionen förslag till en lag om upphandling av koncessioner. Lagarna genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (LOU-direktivet), Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och post- tjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (LUF-direktivet) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (LUK-direktivet). Lagen om offentlig upphandling ersätter lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (förkortad LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ersätter lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (förkortad LUF).

LOU-direktivet och LUF-direktivet bygger i sak i stora delar på 2004 års direktiv, som de ersätter. De nya direktiven innehåller därutöver också ett antal nya bestämmelser. Bestämmelserna utvecklar och kompletterar den tidigare regleringen. Särskilt utvecklas skyldigheterna och möjligheterna att genom upphandling främja samhälleliga mål. Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme. En leverantör som har åsidosatt tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter ska få uteslutas av den upphandlande myndigheten eller enheten från att delta i en upphandling. Om ett anbud inte stämmer överens med dessa skyldigheter får den upphandlande myndigheten eller enheten besluta att leverantören inte ska tilldelas kontraktet och anbudet ska förkastas om bristerna lett till att det är onormalt lågt. För att personalen som fullgör kontrakten ska ges skäliga arbetsvillkor ska kontraktsvillkor ställas om lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och de går att fastställa. I övrigt får upphandlande myndigheter och enheter ställa särskilda villkor för fullgörandet.

I den nya lagen om offentlig upphandling föreslås ökade möjligheter att använda förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog. Konkurrenspräglad dialog införs som ett förfarande även i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. Ett nytt förfarande, inrättande av innovationspartnerskap, som syftar till att skapa förutsättningar för utveckling och inköp av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad, föreslås också i de nya lagarna.

Till följd av de nya lagarna föreslås även ett antal ändringar i andra lagar. Lagarna och följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

För mer info och beställningBertil Bengtsson 90 år (NY TITEL)


Bertil Bengtsson har gjort enastående insatser som forskare, lärare, författare, domare och lagskrivare. Därför har han en unik ställning i jurist-Sverige. Han förärades en festskrift 1993 men har sedan dess oförtrutet arbetat vidare. Om någon svensk jurist förtjänar två festskrifter så är det Bertil Bengtsson.

I samband med Bertil Bengtssons 90-årsdag vill vi, kollegor, vänner och lärjungar, hylla honom med en andra festskrift. Bidragen är många och spänner över breda fält vilket speglar Bertils unika gärning.Innehåll:

- Q emeritus
Bengtsson, Bertil
- Christina Allard
Samerätten – ett besvärligt rättsområde
- Håkan Andersson
Patientbegreppets gränsområden
- Bjarte Askeland
Lempningsregelen («jämkningsregeln») i erstatningsrettens system
- Ellen Margrethe Basse
Forureneren betaler princippets betydning for forurenings-
ansvaret i Danmark
- Severin Blomstrand
Bertil Bengtsson i Nytt Juridiskt Arkiv
- Mia Carlsson
I arbetet
- Clarence Crafoord
Rättighetskränkningar på arbetsmarknaden
- Bill W. Dufwa
Från Gaius till Bertil Bengtsson
- Lars Gorton och Dan Lindmark
Efterkontraktuella dispositioner
- Torkel Gregow
Brister i lagregleringen av institutet samäganderätt
- Johan Hirschfeldt och Lotta Lerwall
Friskolorna
- Torgny Håstad
Allemansrätt i preparerade skidspår och andra anläggningar?
- Bengt Ivarsson
Advokaten som skadevållare
- Svante O. Johansson
Bertil är sällan ute och cyklar, men ibland blir tåget försenat
- Jan Kleineman
Det allmännas ansvar för oaktsam felaktig information
- Anders Knutsson
Bertil och samerna
- Kai Krüger
Endrings- og tilleggsarbeider i entreprise- og fabrikasjonskontrakter
- Göran Lambertz och Ingemar Persson
Fråga Bertil
- Gertrud Lennander
Gåvoavsikt m.m.
- Eva Lindell-Frantz
Produktansvar avseende konsumenttjänst
- Stefan Lindskog
Straffliknande ekonomiska påföljder utom straffrätten
- Inge Lorange Backer
Samspillet mellom lovgivere og domstoler fra et norsk ståsted
- Marianne Lundius
Överläggning och återställning i Högsta domstolen
- Rose-Marie Lundström
Återförsäkring
- Amina Lundqvist, Magnus Medin och Dag Mattsson
Bertils lite okända lagstiftningsarbete
- Gabriel Michanek
Artskyddet, politiken och juridiken
- Kjell Å Modéer
Avtalslagen och socialstaten: Det svenska perspektivet
- Johan Munck
Riskberäkning och diskriminering
- Jori Munukka
Planlagstiftning som hävningsgrund i hyresförhållanden
- Marcus Radetzki
Några synpunkter på utformningen av entreprenad-allrisk-försäkringens felundantag
- Björn Sandvik
Köprättsligt ansvar och ansvar utom kontrakt
- Guðmundur Sigurðsson
Islandsk kompensasjonsrett ved arbeidsulykker
- Lena Sisula-Tulokas
Civilrättens splittring
- Anna Skarhed
Det allmännas skadeståndsansvar 1926–2016
- Jessika van der Sluijs
Hur påverkas direktkravsrätten av de nya preskriptions- och preklusionsreglerna i FAL?
- Kirsti Strøm Bull
Reineiernes ansvar for skade etter den norske reindriftsloven
- Erland Strömbäck
Skadeståndslagens födelse
- Harald Ullman
Ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden – då och nu
- Sven Unger
Om avtals slut
- Staffan Vängby
Om stenmurklor
- Fredrik Wersäll
Rättsbildning i särskilda domstolar
- Sammanställd av Rune Björk
Förteckning över Bertil Bengtssons juridiska skrifter 1993–2016

För mer info och beställning


Styrelseledamöters lojalitetsplikt

– Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter

I den nya boken beskrivs och analyseras lojalitetsplikten för styrelseledamöter, inklusive ett antal särskilda lojalitetsförpliktelser som alla kan härledas ur den allmänna lojalitetsplikten, såsom bl.a. skyldigheten att undvika och informera om intressekonflikter, förbudet att otillbörligen motta eller utnyttja förmåner eller andra fördelar i anledning av uppdraget, konkurrensförbudet, upplysningsplikten, tystnadsplikten och förbudet att utnyttja affärsmöjligheter som tillkommer bolaget. Vidare berörs kort de civil- och straffrättsliga sanktioner som kan aktualiseras vid ett brott mot lojalitetsplikten. I flera fall illustreras problemställningarna med praktiska typfall och exempel.

Det står alldeles klart att styrelseledamöter i svenska aktiebolag, till följd av den förtroendefulla ställningen, har en omfattande lojalitetsplikt. Däremot saknas i svensk rätt till stor del lagreglering och det finns endast ett fåtal författare som har uttalat sig i ämnet. Mot bakgrund av att brott mot lojalitetsplikten kan bli kännbara för såväl bolagen som de enskilda styrelseledamöterna, vilket inte minst de senaste årens företagsskandaler visar, är en klargörande analys av rättsläget angelägen.

Jessica Östberg har under flera års tid undervisat i associationsrätt och bolagsrätt vid bl.a. Stockholms universitet och andra högskolor och är knuten till Stockholm Centre for Commercial Law. Hon har tidigare arbetat som advokat under många år med särskild inriktning mot bolagsrätt och har dessutom viss erfarenhet av arbete som bolagsjurist. Härutöver har hon erfarenhet av styrelsearbete i såväl fåmansbolag som bolag med spritt ägande. Styrelseledamöters lojalitetsplikt är hennes doktorsavhandling.

För mer info och beställning


Författningar för statliga arbetsgivare 2016

– I urval av Arbetsgivarverket

Nu utkommer 2016 års reviderade regelverk för statlig anställning!

Boken innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal, t.ex:

MBL - medbestämmandelagen
LAS - lagen om anställningsskydd
LOA - lagen om offentlig anställning
OSL - offentlighets- och sekretesslagen
FL - förvaltningslagen
PUL - personuppgiftslagen
ATL - arbetstidslagen
AML - arbetsmiljölagen
DL - diskrimineringslagen
SemL - semesterlagen

Årets utgåva är uppdaterad och innehåller bland annat det nya huvudavtalet. Boken är användbar även inom arbetslivets övriga sektorer.

För mer info och beställning


För mer info och beställning
Studier rörande påföljdspraxis m.m. – Elektronisk version

Denna nya elektroniska utgåva av Studier rörande påföljdspraxis med mera är aktualiserad och utökad med ca 110 sidor i förhållande till den femte upplagan av boken som utkom år 2013. Den nya upplagan har bland annat uppdaterats med ett flertal nya lagändringar och mer än 70 nya rättsfall varav de flesta är NJA-fall och hovrättsfall publicerade i RH.

Den elektroniska utgåvan säljs endast som en abonnerad tjänst via internet och kommer att uppdateras årligen. Priserna avser ett abonnemang för en person i ett år. Åtkomst sker genom personlig inloggning.

Studier rörande påföljdspraxis med mera är den enda kommenterande praxis­sammanställningen i sitt slag och ett välkänt hjälpmedel för domare, åklagare och advokater vid bedömningen av påföljdsfrågor.

I verket redogörs för domstolarnas påföljdsbestämningspraxis. De riktlinjer som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande finns också med liksom kommentarer ur motiv till främst nyare lagstiftning.

I denna upplaga har rättsfall från HD samt lagändringar till april 2015 samt rättsfall i RH till 1 januari 2015 kunnat beaktas.

För mer info och beställning
Rättsmedel

– Om- & överprövning av förvaltningsbeslut

En enskild – fysisk eller juridisk person – är missnöjd med ett förvaltningsbeslut och vill få det ändrat. Ibland kan det omprövas hos beslutsmyndigheten, i så fall en snabb och enkel väg, eller så kan det ofta – men inte alltid – överklagas till en högre instans (en domstol, någon förvaltningsmyndighet eller regeringen). Fast om det gäller ett regeringsbeslut är enbart rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen möjlig.

Nu nämnda fenomen är samtliga exempel på rättsmedel och värdefulla rättssäkerhetsgarantier, men kunskapen är bristfällig och osäkerheten utbredd. En ”motsträvig” lagstiftare har genom passivitet och illa genomtänkta, minimala reformer bidragit till en tämligen vildvuxen praxis. Många lever i villfarelsen att vi har en generell rätt till domstolsprövning, vilket författaren bestämt tillbakavisar. Vi har gott om oklara överklaganderegler och överklagandeförbud, trots att europarätten kan påfordra domstolsprövning.

Hur gör man då? I så fall vandrar man in i en ”normativ djungel” där de flesta kan gå vilse mellan ”paragrafer, principer och prejudikat”. Den enskilde kan behöva föra en rätt ojämn kamp mot ”övermakten”, varvid värdet av egen kunskap inte nog kan understrykas. Att överklaga hos förvaltningsrätten och åberopa europarätten (om man nu hanterar den) är en väg eller så kan man – kanske – stämma staten på skadestånd i tingsrätten.

För mer info och beställning
Kommunala aktiebolag - en handbok

Nu utkommer en mer omfattande monografi om kommunala aktiebolag.

Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast mycket sparsamt behandlat i såväl tidigare litteratur som i rättspraxis. I den nya boken behandlar författaren en rad olika rättsområden med bäring på de kommunala aktiebolagen såsom aktiebolagslagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, det konkurrens- och statsstödsrättsliga regelverket, lag om offentlig upphandling, transparenslagen, osv.

Exempel på frågeställningar som behandlas är bl.a:
- Vilken verksamhet får ett kommunalt aktiebolag bedriva?
- Vilka formella krav måste ägaren se till att de kommunala aktiebolagen uppfyller?
- Vilka möjligheter har ägaren att styra bolaget?
- Vad bör ett aktieägaravtal som gäller ett kommunalt aktiebolag innehålla?
- Vilka kommunala aktiebolag måste tillämpa lag om offentlig upphandling och vad gäller köp mellan dessa bolag och ägaren?
- Statsstöd?
- När kan koncernbidrag lämnas?
- Kan kommunen behöva svara för det kommunala aktiebolagets skulder – ansvarsgenombrott?
- På vilket sätt är offentlighetsprincipen tillämplig på de kommunala aktiebolagen?

Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar för aktiebolags- och kommunalrätt. Han ger regelmässigt råd till såväl ägare som styrelser och verkställande direktörer i kommunala aktiebolag och håller löpande föreläsningar. Patrik Kastberg har tidigare jobbat specialiserat med bolags- och upphandlingsrättsliga frågor på advokatbyråer i såväl Sverige som Tyskland.

För mer info och beställning

Förvaltningsprocessrättens grunder

Förvaltningsprocessrätten är den del av juridiken som behandlar handläggningen av ärenden hos offentliga förvaltningsorgan. Man kan också säga, att termen förvaltningsprocessrätt sammanfattar det komplex av formföreskrifter och allmänna principer som är knutet till det administrativa beslutsfattandet.

Förvaltningsprocessrättens grunder vänder sig till studerande på universitetsnivå liksom till handläggare inom den offentliga förvaltningen, domare, advokater och andra som har behov av en orientering om det administrativa förfarandet. I bokens inledning presenteras ämnesområdet och särskilt de båda centrala begreppen ärende och beslut. Efter en genomgång av förvaltningsprocessrättens källor – där de allmänna förfarandelagarna, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen, tilldrar sig särskilt intresse – följer framställningen gången av ett ärendes handläggning. Först behandlas förvaltningsförfarandets olika stadier, från ärendets anhängiggörande över beredningen fram till dess avgörande och beslutets verkställande, och därefter den process som uppkommer, om beslut överklagas. Avslutningsvis berörs reglerna om rättsprövning av regeringsbeslut och de s.k. extraordinära rättsmedlen. Framställningen illustreras med främst avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (Regeringsrätten) och JO-beslut.

Hans Ragnemalm var vid sin pensionering regeringsråd och Regeringsrättens ordförande. Tidigare har han varit professor i offentlig rätt, justitieombudsman (JO), regeringsråd och domare i EG-domstolen. Han har även bl.a. utgivit Förvaltningsbesluts överklagbarhet (1970), Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen (1973), Offentligrättsliga studier (1977), Allmän plats (1978), Sveriges grundlagar (tills. m. Gustaf Petrén, 1980), RF 10:5 (SOU 1984:14), Finna rätt (tills. m. andra, 1–3 u. 1985–91), Den enskilde och det allmänna (1987), Administrative Law – The Problem of Justice (tills. m. William Wade o. Peter L. Strauss, 1991), Administrative Justice in Sweden (1991), JO om offentlighetsprincipen (1992), JO om utbildningsväsendet (1993), JO om miljö- och hälsoskydd (1993), JO om plan- och byggnadsväsendet (1993), EG-domstolen inifrån (tills. m. Mats Melin, 2006) samt En ny förvaltningslag (SOU 2010:29).

För mer info och beställning

Lag om offentlig upphandling - en kommentar

Den här boken är den tredje upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/18/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och bestämmelserna i LOV. Dessutom kommenteras de lagändringar som infördes i LOU den 15 juli 2010. Det gällde möjligheten att upphandla genom inköpscentral, elektroniska auktioner, de nya bestämmelserna om rättsmedlen, ogiltighetsförklaring av avtal, upphandlingsskadeavgift och upphandling från närstående bolag m.m. Till dessa bestämmelser kommenteras ändringar som har genomförts efter 15 juni 2010. Det gäller dels de lagändringar som kommit till p.g.a. EU-domstolens rättspraxis med anledning av de nya möjligheterna att göra in house-upphandlingar och dels de omredigeringar av lagtexten och lagkommentaren i 16 kap. LOU som gäller överprövningsinstitutet samt nyare rättspraxis och nya värden för direktupphandling.

I boken behandlas de bestämmelser som ska tillämpas av den klassiska sektorn dvs. offentliga myndigheter inom staten, landstingen och kommunerna samt olika bolag som ägs av dessa myndigheter, såsom statliga, landstingsägda och kommunala bolag m.fl. Kommentarerna har utarbetats mot bakgrund av den svenska lagtexten, de bakomliggande direktivbestämmelserna och relevant rättspraxis som utvecklats i EU-domstolen och i svenska domstolar. Även inköpstekniska aspekter har beaktats. I boken följs hela inköpsprocessen från början till slut. Dessutom behandlas begrepp som OPS (Offentligt Privat Samarbete), PPP (Public Private Partnership), incitamentskontrakt, in-houseupphandling, EPC (Energy Performance Contract) och skillnaden mellan upphandling genom inköpscentral och genom ombud, miljökrav och sociala krav m.m.

Kommentarerna åskådliggörs med ett stort antal rättsfall som kommit under EU-domstolens och svenska högre domstolars bedömning. Boken är försedd med utförliga källförteckningar och sakregister. I ett inledande kapitel har de grundläggande reglerna inom unionsrätten behandlats för att underlätta förståelsen av EU-domstolens domar. I övrigt följer lagkommentaren den uppläggning av upphandlingsprocessen som har gjorts i LOU. I kommentaren behandlas reglerna i LOU utförligt och riktar sig till en läsekrets som i sitt dagliga arbete sysslar med upphandlingsfrågor, såsom inköpare, jurister, upphandlingskonsulter m.fl.

Jan-Erik Falk är jur.kand. och huvudlärare i offentlig upphandling hos Silf Competence AB sedan 1993. Han bevakade, som Silfs delegat i European Public Procurement Group (EPPG), utvecklingen av upphandlingsdirektiven från 1996 tills de antogs 2004. Jan-Erik Falk har skrivit en lång rad artiklar om offentlig upphandling och är författare och medförfattare till flera böcker på området. Han är dessutom verksam inom Silf som föredragshållare och rådgivare till upphandlande myndigheter, privata företag, advokatbyråer m.fl. både i Sverige och utomlands.

För mer info och beställning
Skadestånd vid patentintrång

Skadestånd anses i allmänhet vara den centralaste och betydelsefullaste sanktionen vid patentintrång, eftersom den utgör patenthavarens enda möjlighet att bli ekonomiskt kompenserad för de skador som lidits till följd av ett intrång. Mot bakgrund av att patentet i takt med den snabba ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället fått allt större betydelse har sanktionerna – inkluderat skadestånd – också kommit i mer fokus, såväl nationellt som internationellt.

I Skadestånd vid patentintrång undersöks om skadeståndssanktionen och den patenträttsliga skadeståndsprocessen ger patenthavaren möjlighet att erhålla full ekonomisk kompensation för uppkomna skador vid intrång och om de utdömda ersättningarna är tillräckligt effektiva inom det patenträttsliga området. Särskilt fokuseras på beräkningsgrunderna och de processuella bevisreglerna. Det undersöks bland annat om patenthavaren ska kunna erhålla viss ersättning även om ingen faktisk ekonomisk skada uppkommit på grund av patentintrånget, om patenthavaren ska kunna erhålla intrångsgörarens otillbörliga vinst som ersättning, om ideell ersättning ska kunna dömas ut till patentföretag som verkar i professionella och kommersiella sammanhang, om det ska finnas möjlighet att döma ut högre ersättningar vid klart uppsåtliga intrång och även om det behövs en förändring av de nuvarande bevisreglerna som gäller vid processer om skadestånd vid patentintrång.

Jonas Hellberg är verksam som forskare och lärare i immaterialrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

För mer info och beställningKonkursarbetsrätt

Konkursarbetsrätt – femte upplagan – är boken för alla som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner. Den vänder sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer, kronofogdar, fackliga företrädare m fl.

De arbets- och insolvensrättsliga frågor som den praktiska tillämpningen ger upphov till besvaras utförligt i KonkursArbetsrätt. Det har efter domar i EU-domstolen och Högsta domstolen visat sig att reglerna inte alltid kan tillämpas som de är uttryckta i lagtexten.

Lönegaranti kan numera utgå även vid en företagsrekonstruktion. Vid en företagsrekonstruktion aktualiseras vidare en rad frågor angående rättsverkningarna av ett offentligt ackord.

I en inledande avdelning beskrivs konkursförfarandet – och förfarandet vid företagsrekonstruktion och likvidation – så att arbetsrättsfrågorna sätts i sitt rätta sammanhang. De arbetsrättsliga reglernas tillämpning vid konkurs redovisas i en särskild avdelning, följt av en utförlig redovisning av de lagar och principer som styr löneskyddet vid konkurs. Handläggningsfrågor gällande lönegarantibeslutet och statens regress behandlas därefter.

I en särskild avdelning redovisas hur de arbetsrättsliga reglerna och reglerna om löneskydd ska tillämpas vid en företagsrekonstruktion. Särskild uppmärksamhet ägnas åt situationen i samband med ett offentligt ackord, lönegarantireglerna och statens regress.

Boken innehåller även checklistor och manualer samt aktuella lag- och andra författningstexter. Innehållet är uppdaterat per den 1 september 2013.

Erik Danhard är advokat och verksam vid Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Han har varit expert i förmånsrättskommittén och utredningen om en förändrad modell för lönegarantins finansiering samt har haft uppdrag i de allra största företagsrekonstruktionerna i Sverige. Erik Danhard är ofta anlitad som föredragshållare inom området.

För mer info och beställning
Likvidation av aktiebolag

I denna lagkommentar behandlas utförligt alla regler som blir aktuella vid likvidation av aktiebolag, såväl frivillig som tvångslikvidation. 25 kapitlet ABL kommenteras ingående men även regler i angränsande lagstiftning som blir tillämpliga vid en likvidation. Här behandlas bolagsstämmofrågor, kallelse, kontrollbalansräkning, ansvarsfrågor för likvidator, styrelse, VD och andra företrädare för bolaget, företagsrekonstruktion och konkurs m.m. Rättspraxis kommenteras mycket utförligt och boken har ett omfattande sakregister. Boken är uppdaterad t.o.m. SFS 2013:737 och hänsyn har tagits till de föreslagna lagändringarna i prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen.

Det är en oumbärlig bok för alla som kommer i kontakt med likvidation av aktiebolag såsom styrelseledamöter som måste bevaka bolagets eget kapital för att inte riskera personligt medansvar, revisorer och redovisningskonsulter som skall ge råd till styrelseledamöter och som även behöver veta hur redovisning och revision skall göras under likvidationen. Och självfallet för den som arbetar som likvidator eller biträder likvidator.

Författaren Leif Malmborg är VD för Aktiebolagstjänst, har arbetat med likvidationer sedan tidigt 80-tal och varit likvidator i flera tusen företag, företrädesvis aktiebolag.

För mer info och beställning
Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden

Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i.

Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd vid icke lagreglerade tjänster, advokatens ansvar för rådgivning, ansvarsbegränsningar samt försäkringsmöjligheter.

Boken innehåller bl.a. en utförlig systematisk rättsfallsförteckning. I denna kan läsaren finna rättsfall sorterade under olika rubriker som ”Preskription och reklamation”, ”Hopp i kontraktskedjan” osv.

I denna andra upplaga har beaktats den rättsutveckling som skett fr.o.m. september 2009 t.o.m. december 2012. Dessutom har vi infört en hel del allmänna kompletteringar, ibland i förtydligande syfte. Även rättsfallsregistret har uppdaterats.

För mer info och beställning
God Advokatsed

Det förekommer att en advokat eller att hans eller hennes biträdande jurister handlar i strid mot de etiska regler som Advokatsamfundet antagit (Vägledande regler om god advokatsed.) Samfundets disciplinnämnd kan då tilldela advokaten en sanktion. Nämnden tolkar de vägledande reglerna och avgör om ett handlande strider mot de etiska reglerna eller mot god advokatsed. Nämndens kortfattade beslutsmotiveringar ger i regel inte advokatkåren någon vägledning på ett principiellt plan. Denna bok grundas på en genomgång av cirka 300 disciplinavgöranden från de senaste femtio åren. I boken behandlas främst följande ämnen:

- Lojalitetsplikten
- Disciplinansvarets gränser
- Advokatens arbetsplanering
- Advokatens kritikrätt
- Passiv processtaktik
- Kringgående
- Förbudet mot direktkontakter med motparten och skyldigheten att kontakta vittnen och andra
- Förbudet att åberopar motpartens förlikningserbjudanden
- Tystnadsplikten, avlyssningsbara mobilsamtal och undantag från tystnadsplikten
- Kollusionsprincipen, restriktionsbeslut och informationsförmedlingsförbud i brottmål
- Oriktiga rättsuppfattningar
- Advokatens ansvar som avtalsskrivare
- Advokatens principalansvar
- Disciplinnämndens beslutsmotiveringar och bristen på vägledning på ett principiellt plan

För mer info och beställning
Företag i kris

– Vad en styrelseledamot, aktieägare, advokat, revisor och redovisningskonsult bör tänka på

Nu utkommer en väsentligt utökad och uppdaterad femte upplaga av handboken Företag i kris. Jämfört med den föregående, fjärde upplagan (2007) och supplementet (2009), har i denna utgåva rättsfallsöversikten i kapitel 3 tillförts 77 nya avgöranden, varav några har bidragit till ändrade ställningstaganden i boken. Bl.a. har det viktiga begreppet ”uppkommande förpliktelser” fått en prejudicerande rättslig tolkning av högsta domstolen. Viktiga effekter för en kontrollbalansräkning vid val av redovisning enligt K2 eller K3 i externredovisningen belyses. Uppdaterade exempeltexter avseende handlingar till extra bolagsstämma, brev till styrelsen samt revisionsberättelser som avviker från standardutformningen har införts sist i kapitel 1 och 4. Ny lagstiftning under 2013 kommenteras. Många nya principiellt viktiga avgöranden i disciplinärenden mot revisorer har tillkommit. Ett nytt kapitel behandlar redovisningskonsultens uppdrag med krisföretag. Avsnittet om skattefrågor har uppdaterats med nya rättsfall och skatteförfarandelagen.

För mer info och beställning
Studier rörande påföljdspraxis m.m.

av Martin Borgeke, Catharina Månsson, Georg Sterzel, Gina Kezovska, Mats Palm och Stefan Reimer

Denna nya femte upplaga av Studier rörande påföljdspraxis med mera är aktualiserad och avsevärt utvidgad i förhållande till den fjärde upplagan av boken som kom ut år 2009. Bland annat har boken försetts med två nya kapitel, ett avseende arbetsmiljöbrott och ett rörande företagsbot vid miljöbrott och arbetsmiljöbrott. Dessutom har framställningen avseende påföljdspraxis i narkotikamål genomgått stora förändringar. Antalet redovisade rättsfall har utökats med främst ett stort antal NJA-fall och hovrättsfall publicerade i RH.

Studier rörande påföljdspraxis med mera är den enda kommenterande praxissammanställningen i sitt slag och ett välkänt hjälpmedel för domare, åklagare och advokater vid bedömningen av påföljdsfrågor.

För mer info och beställning
IT-avtal - en kommentar till IT-branschens standardavtal

Standardavtal utgivna av branschorganisationer har fått stor spridning vid slutande av kommersiella avtal på IT-rättens område. I IT-avtal – en kommentar till IT-branschens standardavtal kommenteras därför några av de viktigaste standardavtalen på IT-området ur ett kontrakts- och processrättsligt perspektiv. I bokens inledande del ges en introduktion till kontraktsrätten och vad som gäller generellt vid ingående av kommersiella avtal resp. vad som är särskilt angelägna frågor vid utformning av IT-avtal. Därefter kommenteras de enskilda standardavtalen översiktligt och punktvis – Avtal 90, IT-Drift, IT-Underhåll, IT-Projekt, IT-Tjänster, EDEL 06 A och ASP 06. Vidare görs jämförelser med Vervas/Kammarkollegiets tidigare tillägg till standardavtalen samt deras egna mer beställarvänliga villkor.

För mer info och beställning
Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF


Under de senaste åren har antalet mål i allmän förvaltningsdomstol som rör överprövning av upphandling ökat kraftigt. Samtidigt har rättsområdet genom ny lagstiftning och rättspraxis blivit alltmer komplext. Att ha goda kunskaper om regelverket för dessa mål blir därför allt viktigare. I denna bok, Överprövning av upphandling och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, tar författarna ett helhetsgrepp kring de olika normsystemen som styr överprövningsprocessen. Boken är den första i sitt slag. Här redogörs utförligt för överprövningsreglerna i LOU och LUF, den allmänna förvaltningsprocessen och den bakomliggande EU-rätten på området. Bland annat behandlas olika problem och frågeställningar kring talerätt, avtalsspärr, tidsfrister, interimistiska beslut, ändring av talan, tredjemansinträde, sekretess och edition, åberops- och bevisbörda samt ogiltighet av avtal. Författarna går också igenom skadeståndsreglerna i LOU och LUF samt reglerna om upphandlingsskadeavgift, som kan dömas ut efter ansökan av Konkurrensverket. Boken innehåller omfattande redogörelser av rättspraxis från bland annat EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna och sätter in denna i sitt relevanta sammanhang. Läsaren får därmed en helhetsbild av rättsläget.

För mer info och beställning
Patentlagen
– en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT


Den senaste heltäckande kommentaren till patentlagen utkom 1980. Sedan dess har en enorm utveckling ägt rum på patentområdet, en utveckling som också har återspeglats i patentlagen. Utvecklingen inom patenträtten har främst drivits fram av ett omfattande internationellt samarbete. Behovet av en ny och modern kommentar har därför med tiden blivit alltmer påträngande. Syftet med denna bok är att försöka täppa till den uppkomna luckan. Utvecklingen inom den Europeiska patentorganisationen (EPO) har alltsedan dess tillkomst haft stor betydelse för svensk patentpraxis. Men också andra internationella överenskommelser har sett dagens ljus och fått betydelse för svensk del: PCT, TRIPS, Londonöverenskommelsen och PLT.

Boken är disponerad som en traditionell lagkommentar, där varje paragraf i patentlagen kommenteras utförligt. Eftersom den Europeiska patentkonventionen (EPC) har haft så stor betydelse för rättspraxis i Sverige kommenteras parallellt med patentlagens bestämmelser motsvarande bestämmelser i EPC och de grundläggande begreppen såsom de har utvecklats i EPO. I kapitel 11 finns dessutom ett särskilt avsnitt om EPO:s handläggning av patentärenden i syfte att vägleda läsaren på detta område. I ett särskilt kapitel, kapitel 3, behandlas på motsvarande sätt bestämmelserna i samarbetskonventionen (PCT). Dessa två kapitel kan ses som handledningar avsedda att ge läsaren en introduktion till systemens tillämpning i praktiken. I ett avslutande kapitel ger författarna sin syn på den pågående internationella utvecklingen.

För mer info och beställning
Sekretessavtal – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter

Företagshemligheter såsom exempelvis affärsplaner, produktionsmetoder och kundinformation kan många gånger representera mycket stora värden. Därför har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning skyddat kommersiella aktörer mot konkurrenters illojala användning av andras företagshemligheter. Kunskap om hur företagshemligheter bäst kan skyddas har blivit allt viktigare konkurrensmedel inom näringslivet.

För mer info och beställning
Jure lanserar marknadens mest omfattande litteraturbevakning!

Nu kan Du anmäla Dig för Jures kostnadsfria litteraturbevakning. Klicka på knappen "Litteraturbevakning" till vänster för att anmäla Dig. Tjänsten kommer att underlätta och effektivisera arbetet för jurister, inköps- och biblioteksansvariga. Litteraturbevakningen fungerar så att Du själv kan välja inom vilka ämnesområden vi skall skicka kontinuerlig information om nyutgiven litteratur. Listan innehåller dessutom i förekommande fall kommande titlar som kan förhandsbeställas. När som helst kan Du själv gå in och ändra Din profil. En gång per vecka kommer vi att per e-post skicka information om all under perioden utkommen svensk juridisk litteratur och de för svenska förhållanden väsentliga utländska verken inom de valda ämnesområdena.
Sveriges största juridiska bokhandel på internet, www.jure.se blir ännu bättre!

Vi inför nu ett stort antal förbättringar för att underlätta för våra kunder vid beställningar och sökningar i vår internetbokhandel. Vi har sedan starten med försäljning via internet 1999, fått värdefulla synpunkter från våra kunder, som vi nu i möjligaste mån inarbetat.

– Förenklat beställningsförfarande
Tidigare sparades inte adress-, telefon- och e-postuppgifter till nästa beställningstillfälle. Nu sparas dessa i form av en s.k. cookie i Er dator. Alltså kommer de senast inlagda uppgifterna upp automatiskt i kassan varför Ni slipper skriva in uppgifterna vid varje nytt beställningstillfälle. Vidare har vi infört en meddelanderuta i kassan för eventuella meddelanden eller frågor. Dessutom har vi förbättrat layouten av vår kassa och varukorg för bättre överskådlighet.

– Förbättrade sökmöjligheter
I vårt avancerade sökformulär kan man numera söka på ämne tillsammans med övriga sökfrågor som valfria sökord, titel, författare, utgivningsår, ISBN, serie och typ av verk. På detta sätt förbättras möjligheterna att begränsa sökresultatet till relevanta ämnesområden.

– Förbättrade sorteringsmöjligheter
Vid alla sökningar och listningar kan man numera välja att sortera i kronologisk ordning, efter författare eller efter titel. Detta gäller såväl i snabbsök som i avancerad sökning. Valmöjligheten gäller dessutom vid listningar av avdelningarna till vänster på vår startsida; nyheter, kommande titlar, ämnen, serier och nyförvärvslistor. Denna möjlighet underlättar ytterligare att sovra i listningarna och att få resultatet sorterat på ett sätt som passar det egna biblioteket.
Välkommen till Jure på Internet

Sveriges största juridiska bokhandel finns också på Internet. Vi har ett fullständigt sortiment svensk juridisk litteratur och ett stort urval av den utländska litteraturen. Vi säljer även offentligt tryck som SOU, Ds, propositioner och SFS.

Samtliga titlar kan beställas via vår nätbokhandel. WWW.JURE.SE finns tillgänglig dygnet runt. Det går även bra att beställa böcker som ännu inte finns inlagda på hemsidan.

Vår butik och kundtjänst har precis som tidigare öppet vardagar
kl. 9.00 – 18.00. Beställ per e-post: order@jure.se, telefax:
08-662 00 86 eller telefon: 08-662 00 80.

Vi har låga priser på såväl den svenska som den utländska litteraturen och levererar snabbt över hela landet med brev eller företagspaket. I Stockholm kan vi dessutom leverera med bud. Lagerförd litteratur skickas samma dag som vi erhållit beställningen.

Hemsidan kommer att utvecklas med flera nya funktioner. Vi är därför mycket tacksamma för synpunkter på sidan och dess utformning. Vår målsättning är att nätbokhandeln skall vara ett snabbt och tillförlitligt sökverktyg för våra kunder.

Välkommen till WWW.JURE.SE !

 
  Statligt ramavtal för Juridisk litteratur 2017
  Jure har tecknat ett nytt ramavtal för avtals...
 
  Upphandling av IT
  Tvådagarskurs i Stockholm den 4-5 november 20...
 
  Tvådagarskurs Lagarna om offentlig upphandling
  Kurs i Stockholm 11-12 november 2015....
 
  Kontraktshandboken 2016
  Kontraktshandboken är en unik produkt som ger...
 
  Svernlöv, Arbetsordning och andra instruktioner
  Ny upplaga av den välkända handboken...
 
  Ny avhandling om ägarledda aktiebolag
  Hanna Almlöf disputerade nyligen på sin avhan...
 
  Hellberg, Skadestånd vid patentintrång
  Skadestånd anses i allmänhet vara den central...
 
  Författningar för statliga arbetsgivare 2016
  2016 års utgåva av Arbetsgivarverkets författ...
 
  En praktisk kommentar till BrB
  Brott och Påföljder utkommer nu i sin femte r...
 
  Företag i kris
  Boken är ett praktiskt arbetsredskap och en h...