Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet
Ledande forum för juridisk analys och debatt.

Juridisk Tidskrift (JT) har sedan starten 1989-90 kommit att bli ett ledande forum för juridisk analys och debatt. JT som speglar hela det rättsvetenskapliga området vänder sig till advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister.

JT utges av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet men skribenterna kommer såväl från juridiska fakulteter i övriga Sverige som från det praktiska rättslivet. Flertalet nummer innehåller även något eller några bidrag från utländska författare.

Ett genomgående drag för tidskriften är aktualitet. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och frågor som är aktuella i såväl den svenska som den internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande och internationaliseringens inverkan på juridiken ges stor uppmärksamhet.

Tidskriften utkommer med fyra nummer per år på vardera ca 250 sidor. Utgivningen sker läsårsvis, det vill säga 1989-90, 1990-91 och så vidare. Efter utgivningsårets slut utkommer samtliga nummer i en inbunden årsvolym. Denna kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa. Det går även att teckna sig för stående order på den inbundna årsvolymen.


Avdelningarna i Juridisk Tidskrift

Artiklar
Här behandlas viktiga och aktuella ämnen från alla juridiska ämnesområden. Ett normalt nummer av JT innehåller ca 6-10 artiklar.

Rättsfall
JT ger stor plats år rättsutvecklingen genom praxis. Rättsfallsavdelningen innehåller ett urval av färska avgöranden som bedömts som intressanta och viktiga. Dessa avgöranden kommenteras av ledande specialister inom respektive område.

Skiljedomsrätt
I denna avdelning refereras och kommenteras frågor av skiljedomsrättsligt intresse. Bidragen kan avse skiljedomar av civilrättsligt intresse eller beslut av skiljemän som belyser skiljemannalagens tillämpning. Vidare refereras och kommenteras HD-domar och underrättsavgöranden rörande skiljedomsrätt.

Recensioner
Denna avdelning innehåller recensioner av aktuell juridisk litteratur i såväl bokform som andra medier.

Debatt
JT:s debattavdelning innehåller inlägg i den juridiska debatten från såväl ledande jurister som debattörer från andra discipliner.

Priser
Prenumeration avseende häften inklusive inbunden årsvolym à 1446 kr exkl. moms
Prenumeration avseende endast häften à 1132 kr exkl. moms
Prenumeration avseende endast häften för studerande vid juridisk fakultet à 386 kr exkl. moms
Inbunden årsvolym à 1132 kr exkl. moms och porto. Kontakta oss för stående order.

Kontakta oss för ytterligare information eller för att beställa prenumeration: order@jure.se