Lagar, förordningar, förarbeten m.m.
Lagen.nu
Lagrummet
Riksdagen
Rättsnätet (Notisum)

Nationella domstolar
Högsta domstolen
Patent och marknadsdomstolarna
Svea hovrätt

Diverse nämnder
Allmänna reklamationsnämnden
Hyresnämnden
Rättshjälpsnämnden

Statliga verk
Domstolsverket
Kammarkollegiet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Migrationsverket
Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverket
Riksrevisionen
Skatteverket
Tullverket

Ombudsmän
Riksdagens ombudsmän – JO
Jämställdhetsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Barnombudsombudsmannen

EG-rätt
Portalen till EU-rätten (EUR-Lex)
EG-domstolen & Förstainstansrätten
Europeiska unionen
Europeiska ombudsmannen

Internationella organisationer
Amnesty
Europadomstolen för mänskliga rättigheter (ECHR)
Human Rights Watch
Förenta nationerna (FN)
Internationella handelskammaren

Övriga länkar
sverige.se
Sveriges Advokatsamfund