Direktkrav
� om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär
   
 
Författare:Zackariasson Laila
Titel:Direktkrav � om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär
Utgivningsår:1999
Omfång:449 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784290
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 77
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 553 SEK exkl. moms

 

Denna bok innehåller en systematisk och vittomfattande undersökning av anspråksförhållanden i flera led. Den primära frågeställningen är om en borgenär kan ha rätt att rikta anspråk mot sin gäldenärs gäldenär. Vidare utreds om fordringsägaren i så fall har samma rätt till anspråk också mot en gäldenär som befinner sig längre bak i en kedja av anspråksförhållanden.

Frågor som undersöks är t.ex.
- om den som rättshandlat med en kommissionär eller med en enkel bolagsman kan kräva kommittenten respektive övriga bolagsmän,
- om den som drabbats av ett kontraktsbrott, för vilket medkontrahentens medkontrahent bär det slutliga ansvaret, kan framställa påföljdsanspråk direkt mot den senare,
- om den som utsatts för skadegörelse kan kräva ersättning direkt av skadevållarens ansvarsförsäkringsgivare,
- om en försäkringstagare har motsvarande rätt till anspråk mot försäkringsgivarens återförsäkringsgivare,
- om en borgenär kan framställa krav mot den som i ett avtal med gäldenären förbundit sig att överta betalningsansvaret för gäldenärens skuld till borgenären.

I boken görs också en analys av de regler som gäller för borgenärens anspråk. En fråga som ställs är om gäldenärens gäldenär med framgång kan invända att han redan presterat (t.ex. betalat) till gäldenären. Vidare undersöks i vad mån borgenärens krav mot gäldenärens gäldenär kan överstiga dennes förpliktelse mot gäldenären. Ett annat spörsmål är om borgenärens rätt till anspråk förutsätter att det visat sig svårt eller omöjligt att erhålla gottgörelse av gäldenären.
 
  © 2017 Jure AB