Polisers rätt till våld
   
 
Författare:Norée Annika
Titel:Polisers rätt till våld
Utgivningsår:2008
Omfång:184 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139109075
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 444 SEK exkl. moms

 

I boken skisseras huvuddragen i den rättsliga regleringen. Författaren förklarar vilka problem rätten att använda våld ger upphov till och vilka lösningar som står till buds. Stor uppmärksamhet ägnas åt uttolkning av den rättspraxis som finns på området. I boken ges också frågor och svar baserade på autentiska fall. Genom att diskutera och resonera kring rättsfallen får man en djupare förståelse för rättsreglernas funktion och för polisens bruk av våld i det dagliga arbetet.

Ur innehållet:
· Var går gränsen för det våld som en polis får använda mot en person?
· Vilka tjänsteåtgärder kan motivera våldsanvändning?
· Vilket våld är lagligt sett försvarligt?
· Vilka hjälpmedel har en polis rätt att använda?
· Får en polis använda mer våld i nödvärn eller nöd?
· Vilka principer styr domstolarnas bedömningar av använt våld?
· Hur bedöms en polis som har gått för långt i sin våldsanvändning?
· Vad händer när en polis anmäls för misshandel?
· När riskerar en polis straff – och avsked – för övervåld?
 
  © 2017 Jure AB