Prop. 2008/09:107 Ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
   
 
Titel:Prop. 2008/09:107 Ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Utgivningsår:2009
Omfång:9 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809107
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:107
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås vissa ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister, som är föranledda av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon.

De föreslagna ändringarna innebär sammanfattningsvis att det blir tillåtet att bruka oregistrerade eller avställda fordon som ska genomgå provning för enskilt godkännande under samma förutsättningar som redan gäller för fordon som ska godkännas vid en registreringsbesiktning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 april 2009.
 
  © 2017 Jure AB