Prop. 2008/09:135 Revisionsutskott m.m.
� genomförande av 2006 års revisorsdirektiv
   
 
Titel:Prop. 2008/09:135 Revisionsutskott m.m. � genomförande av 2006 års revisorsdirektiv
Utgivningsår:2009
Omfång:279 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809135
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:135
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 122 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till hur EU:s direktiv om revisorer och revision skall genomföras i Sverige. Genomförandet förslås ske genom ändringar i reviorslagen och aktiebolagslagen.

Det föreslås att företag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska ha ett revisionsutskott med uppgift att bereda styrelsens arbete med kontrollen av företagets finansiella rapportering. Det läggs också fram förslag till ändrade bestämmelser om val och entledigande av revisorn.

I propositionen föreslås vidare nya eller ändrade bestämmelser av näringsrättslig karaktär om bl.a. tillsyn, oberoende samt registrering och godkännande av revisorer. I propositionen behandlas också frågor i anledning av EU:s direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.
 
  © 2017 Jure AB