KPMG Skattehandboken 2009
   
 
Titel:KPMG Skattehandboken 2009
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:483 sid.
Förlag:KPMG
ISBN:9789197762120
Serie:KPMG
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 765 SEK exkl. moms

 

KPMG:s Skattehandbok kommenterar hela inkomstkatterätten och omfattar såväl person- som företagsbeskattning. I denna upplaga av Skattehandboken redovisas alla nyheter på inkomstskatteområdet under år 2008 i form av främst ny lagstiftning. Vidare har årets upplaga uppdaterats med en mängd nya rättsfall och i övrigt omarbetats. Målet med föreliggande handbok är att beskriva skattereglerna under år 2009, dvs. reglerna vid 2010 års taxering så långt de nu är kända.

Kapitel 29 i Skattehandboken innehåller en översiktlig beskrivning av reglerna om svensk internationell beskattning. För den som önskar mer fördjupad kunskap i ämnet hänvisas till Internationella skattehandboken, sjätte upplagan år 2007. Momsreglerna behandlas inte alls i Skattehandboken. I stället hänvisas till KPMG Momshandboken, sjätte upplagan år 2008.

För att underlätta sökning i Skattehandboken finns följande hjälpmedel
– en översikt över kapitlen i boken (återfinns i början av boken)
– en detaljerad innehållsförteckning (återfinns i början av boken)
– en sammanställning av rättsfall i sakordning (återfinns i slutet av varje kapitel)
– ett kronologiskt rättsfallsregister (återfinns i slutet av boken)
– ett sakregister (återfinns sist i boken)

Översikt över kapitlen i boken:
Kapitel 1 Allmänt om näringsverksamhet
Kapitel 2 Värdeminskning på inventarier
Kapitel 3 Fastigheter
Kapitel 4 Framtida utgifter
Kapitel 5 Pensioner
Kapitel 6 Varulager
Kapitel 7 Pågående arbeten
Kapitel 8 Fondavsättningar
Kapitel 9 Utdelning
Kapitel 10 Vinst och förlust på aktier och andra andelar
Kapitel 11 Andelsbyten
Kapitel 12 Koncernbidrag
Kapitel 13 Kommissionärsföretag
Kapitel 14 Aktieägartillskott
Kapitel 15 Underprisöverlåtelser
Kapitel 16 Koncerninterna transaktioner
Kapitel 17 Fusion och fission
Kapitel 18 Verksamhetsavyttring och partiell fission
Kapitel 19 Likvidation
Kapitel 20 Företagsöverlåtelser
Kapitel 21 Underskott
Kapitel 22 Fåmansföretag
Kapitel 23 Handelsbolag
Kapitel 24 Enskild näringsverksamhet
Kapitel 25 Tjänst
Kapitel 26 Sociala avgifter, pensionsskatter m.m.
Kapitel 27 Kapital
Kapitel 28 Stämpelskatt på fastigheter
Kapitel 29 Svensk internationell beskattning
Kapitel 30 Stiftelser, ideella föreningar och trossamfund
Kapitel 31 Skatteflykt och genomsyn
 
  © 2017 Jure AB