Prop. 2009/10:9 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning
   
 
Titel:Prop. 2009/10:9 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning
Utgivningsår:2009
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910009
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:9
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter genom partiell delning, dvs. sådan delning som avses i 24 kap. 1 § andra stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551). Stämpelskatt tas i dag ut vid förvärv genom köp, bl.a. sådana köp som inkomstskatterättsligt är att betrakta som verksamhetsavyttringar. Förvärv av fast egendom eller tomträtter genom partiell delning har stora likheter med förvärv genom köp, varför båda typerna av förvärv bör vara stämpelskattepliktiga. Även förvärv genom en åtgärd enligt utländsk lagstiftning som motsvarar sådan delning ska vara stämpelskattepliktiga.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om förvärv som görs efter den 31 december 2009.
 
  © 2017 Jure AB