Ds 2009:42 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare
   
 
Titel:Ds 2009:42 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare
Utgivningsår:2009
Omfång:83 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232781
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:42
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Familjerätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ett strängare skadeståndsansvar för vårdnadshavare. Förslaget innebär att en vårdnadshavare ska bära ett principalansvar - liknande det som arbetsgivare har för arbetstagare - för skadeståndsskyldighet som barnet ådrar sig. Ansvaret förutsätter inte att vårdnadshavaren varit vårdslös i något avseende. Principalansvaret ska gälla person- och sakskada samt skada genom kränkning som en underårig orsakar genom brott.

En vårdnadshavares principalansvar ska för varje skadevållande brottslig gärning vara begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet, oavsett den faktiska skadans storlek. Dessutom ska vårdnadshavarens skadeståndsansvar undantagsvis kunna jämkas, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall skulle vara uppenbart oskäligt att tillämpa principalansvaret.

Den nya skadeståndsgrunden kompletterar det skadeståndsansvar som vårdnadshavare har enligt gällande rätt för eget vållande. Om en vårdnadshavare svarar redan på grund av bristande tillsyn, vilket är ett beloppsmässigt obegränsat ansvar, blir det inte aktuellt att tillämpa den nya ansvarsgrunden.

Skadeståndsanspråk enligt det nya principalansvaret för vårdnadshavare kan tas upp i samband med åtal mot en ungdom. Åklagaren - eller i förekommande fall målsägandebiträdet - ska vara skyldig att föra den skadelidandes talan baserad på det skärpta skadeståndsansvaret för vårdnadshavare.

Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 juli 2010.
 
  © 2017 Jure AB