Redovisning och revision
   
 
Författare:Gårdmark-Nylén Margareta , Knutsson Margit , Pärlhem Stefan , Stridsberg Lena
Titel:Redovisning och revision
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:743 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139005992
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

SLUT på förlag

 

I denna tredje upplaga beaktas sådan relevant lagstiftning som antagits före den 1 januari 2001. Nytt sedan förra upplagan är kommentarerna till den nya bokföringslagen (1999:1078) och ändringarna i årsredovisningslagen (1995:1554) som trätt i kraft den 1 januari 2000. Lagändringarna innebär bl.a. att i princip samtliga juridiska personer blir bokföringsskyldiga och att många enskilda näringsidkare, inklusive jordbrukare, ekonomiska föreningar och handelsbolag skall upprätta årsbokslut eller årsredovisning enligt nya regler. De nya regler som trätt i kraft under våren 2000 om användning av euro som redovisningsvaluta samt redovisning av förvärv och överlåtelse av egna aktier kommenteras också.

Den nya upplagan har vidare kompletterats med hänsyn till sådana nytillkomna redovisningsrekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet som antagits före den 1 januari 2001. Även de senaste redovisningsföreskrifterna för finansiella företag från Finansinspektionen beaktas och ingår som särskild bilaga. Den gamla bokföringslagen (1976:125) som fortfarande kan ha betydelse övergångsvis ingår bland bilagorna. För en kommentar till reglerna hänvisas till andra upplagan av denna lagbokskommentar.
 
  © 2017 Jure AB