Prop. 2010/11:124 Nya regler för elektroniska pengar
   
 
Titel:Prop. 2010/11:124 Nya regler för elektroniska pengar
Utgivningsår:2011
Omfång:269 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011124
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:124
Ämnesord:Krediträtt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om elektroniska pengar som avses ersätta lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar. Den nya lagen föreslås innehålla regler om tillståndsplikt och förutsättningar för tillstånd, utgivning och inlösen av elektroniska pengar samt skyddskrav m.m. Genom dessa ändringar anpassas reglerna om elektroniska pengar till den reglering av betaltjänster och de nya typer av institut som införts genom lagen (2010:751) om betaltjänster. I propositionen lämnas också förslag till följdändringar i flera lagar.

Lagen genomför EU:s så kallade e-penningdirektiv från 2009 i svensk rätt och föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB