Prop. 2010/11:120 Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning
   
 
Titel:Prop. 2010/11:120 Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning
Utgivningsår:2011
Omfång:169 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011120
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:120
Ämnesord:Familjerätt , EU-rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Det övergripande syftet med EU:s underhållsförordning är att stärka det rättsliga skyddet för enskilda genom att säkra en effektiv gränsöverskridande indrivning av familjerättsligt underhåll inom EU. Av förordningen framgår vilken medlemsstats myndighet som får besluta i frågor om underhållsskyldighet med internationell anknytning och hur man ska fastställa vilket lands lag som ska tillämpas. Den reglerar också hur domar och andra avgöranden som avser underhåll erkänns och verkställs i en annan medlemsstat. För flertalet avgöranden gäller att de ska erkännas och kunna verkställas i alla medlemsstater utan några mellanliggande förfaranden, dvs. det ska inte finnas något exekvaturförfarande i verkställighetsstaten. Genom förordningen upprättas även ett samarbete mellan centralmyndigheter i frågor om underhållsskyldighet.

Underhållsförordningen börjar tillämpas den 18 juni 2011. Vid samma tidpunkt börjar även 2007 års Haagprotokoll om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet, till vilket förordningen hänvisar, tillämpas inom EU.

Underhållsförordningen och 2007 års Haagprotokoll blir direkt tillämpliga i Sverige. I propositionen föreslår regeringen en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen. Det föreslås också vissa lagändringar, bl.a. i rättshjälpslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Ändringen i rättshjälpslagen innebär att rättshjälp får lämnas utan avgifter i vissa ärenden om underhåll till barn. Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen syftar till att ge motsvarande sekretesskydd för ärenden enligt underhållsförordningen som för inhemska ärenden.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 juni 2011.
LagstiftningskedjanDir. 2009:54 Underhållsskyldighet i internationella situationer

SOU 2010:59 Underhållsskyldighet i internationella situationer - Underhållsförordningen, 2007 års Haagkonvention och 2007 års Haagprotokoll

Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

Prop. 2010/11:120 Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

Kommittédirektiv (1 st) Relaterade kommittédirektiv
Underhållsskyldighet i internationella situationer
Justitiedepartementet, Kommittédirektiv Dir. 2009:54
8 juni 2009

Om kommittédirektiv
I form av kommittédirektiv anger regeringen riktlinjerna för utredningsarbetet i offentliga utredningar och kommittéer.

Om kommittédirektiv
SOU, Ds m.m. (1 st) Relaterade SOU, Ds m.m.
Underhållsskyldighet i internationella situationer - Underhållsförordningen, 2007 års Haagkonvention och 2007 års Haagprotokoll
Justitiedepartementet, Utredningen om underhållsskyldighet i internationella situationer, Statens offentliga utredningar (SOU) SOU 2010:59
1 september 2010

Om SOU, Ds m.m.
Slutsatser (betänkanden) från Statens offentliga utredningar och kommittéer publiceras i serien SOU.

Ds kallas serien av rapporter som lämnats av departementsutredningar.

Det finns även andra dokument som arbetas fram av departementen inför en remiss av ett förslag, t.ex. promemorior med förslag till lagändringar m.m.

Om SOU, Ds m.m.
Lagrådsremiss (1 st) Relaterade lagrådsremisser
Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning
Justitiedepartementet, Lagrådsremiss
10 mars 2011

Om lagrådsremisser
Lagrådsremiss kallas de förslag till propositionstext som regeringen skickar till Lagrådet för granskning innan propositionen lämnas till riksdagen.

Om lagrådsremisser
Proposition (1 st) Relaterade propositioner
Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning
Justitiedepartementet, Proposition Prop. 2010/11:120
5 april 2011

Om propositioner
En proposition är regeringens förslag till riksdagen om en ny lag eller lagändring.

Om propositioner
Utskottsbetänkanden Riksdagens utskottsbetänkanden
Sök utskottsbetänkanden på riksdagens webbplats.


Riksdagens utskottsbetänkande på riksdagens webbplats

Om riksdagens utskottsbetänkanden
Innan riksdagen beslutar om en proposition behandlas frågan i något av riksdagens utskott. Därefter lämnar utskottet sitt ställningstagande i form av ett utskottsbetänkande.

Om riksdagens utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut Riksdagsbeslut
Sök riksdagsbeslut på riksdagens webbplats.

Riksdagsbeslut på riksdagens webbplats

Om riksdagens beslut
Riksdagen fattar beslut utifrån propositionen och utskottets betänkande. Besluten publiceras i serien Beslut i korthet.

Om riksdagens utskottsbetänkanden och beslut
Lagar (SFS) Lagar (SFS)
Sök lagar (SFS) i Regeringskansliets rättsdatabaser.

Sök lagar i Regeringskansliets rättsdatabaser

Om lagar (SFS)
När riksdagen har fattat sitt beslut ska regeringen utfärda och offentliggöra den nya lagen. Alla nya eller ändrade lagar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som också finns tillgänglig via Regeringskansliets rättsdatabaser.

Om lagar

Relaterat
Pressmeddelande: Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning
 
  © 2017 Jure AB