Prop. 2010/11:109 Ändringar av insättningsgarantin
   
 
Titel:Prop. 2010/11:109 Ändringar av insättningsgarantin
Utgivningsår:2011
Omfång:100 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011109
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:109
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

propositionen lämnas förslag till genomförande av artikel 1.1 och 1.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen. Dessutom föreslås vissa förbättringar i hanteringen av insättningsgarantin som föreslagits i SOU 2009:41.

Förslagen innebär bl.a. att det införs en ny alternativ ordning för ersättningsrättens inträde, att utbetalningsfristen för ersättning förkortas samt att strängare informationsskyldighet införs för såväl instituten som berörda myndigheter.

Det föreslås också några mindre redaktionella ändringar med anledning av att Lissabonfördraget trätt i kraft.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

 
  © 2017 Jure AB