Sekretessavtal
� och det rättsliga skyddet för företagshemligheter
   
 
Författare:Tonell Magnus
Titel:Sekretessavtal � och det rättsliga skyddet för företagshemligheter
Utgivningsår:2012
Omfång:187 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234482
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt , Marknadsrätt

Pris: 441 SEK exkl. moms

 

Företagshemligheter såsom exempelvis affärsplaner, produktionsmetoder och kundinformation kan många gånger representera mycket stora värden. Därför har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning skyddat kommersiella aktörer mot konkurrenters illojala användning av andras företagshemligheter. Kunskap om hur företagshemligheter bäst kan skyddas har blivit allt viktigare konkurrensmedel inom näringslivet.

Det rättsliga skyddet för företagshemligheter har givits ett relativt stort utrymme i såväl litteratur som rättspraxis. Däremot har den angränsande frågan om hur företagshemligheter kan skyddas genom avtal fått en klart mer begränsad, om än inte helt bortglömd, uppmärksamhet. Detta trots att det finns regleringar om sekretess i en eller annan form i nästintill varje kommersiellt avtal. Det är också mycket vanligt att frågan om sekretess regleras särskilt i såväl separata sekretessavtal som i enskilda anställningskontrakt. Boken, som är tänkt att fylla detta tomrum, är avsedd att fungera som en praktiskt inriktad handbok för alla som kommer i kontakt med frågor rörande sekretessavtal och det rättsliga skyddet för företagshemligheter i sin verksamhet.

I boken ges en praktisk vägledning för såväl den som ska upprätta ett sekretessavtal som för avtalsgranskaren. Sekretessavtalens innehåll och funktion behandlas därför utförligt med hjälp av ett stort antal exempelklausuler med tillhörande kommentarer. Här återfinns även praktiska checklistor.

Här behandlas också skyddet för företagshemligheter i anställnings- och affärsförbindelser, påföljder och åtgärder vid angrepp, konkurrensklausuler samt förhållandet till offentlighet och sekretess hos myndigheter. I boken beskrivs även det närmare sambandet mellan immaterialrätten och skyddet för företagshemlig information.

Magnus Tonell är Advokat och verksam vid ADN Law Advokatfirma. Magnus, som föreläser regelbundet, skriver expertkommentarer i immaterialrätt för Blendow Lexnova och har bl.a. publicerats i tidskrifterna NIR, Skattenytt, Brandnews och PatentEye.
 
  © 2017 Jure AB