Lovsamlingen 2012
   
 
Författare:Møller Jens
Titel:Lovsamlingen 2012
Upplaga:20 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:1025 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757427240
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Utländsk rätt

Pris: 322 SEK exkl. moms

 

Lovsamlingen indeholder de vigtigste af de love, der anvendes på den juridiske bacheloruddannelse. Retsplejeloven og straffeloven udkommer særskilt med omfattende sagregistre.
Lovene er optrykt alfabetisk efter lovens titel i daglig sprogbrug.

Love, der træder i kraft den 1. januar 2013 eller senere, er medtaget som noter under de paragraffer, hvori ændringen finder sted. Ikrafttrædelsesbestemmelser er ikke medtaget i fuldt omfang.

Indholdsoversigt
Adoptionslov
Aftalelov
Almindelige betingelser (AB92)
Arbejdsretslov
Arbejdsskadesikringslov
Arkivlov
Arvelov
Betalingstjenestelov
Boligreguleringslov
Borgerservicecenterlov
Borteblevnelov
Børnelov I
Børnelov II
Checklov
Danske Lov
Deponeringslov
Diplomatkonvention
EF-lovvalgskonvention
Ejerlejlighedslov
Ekspropriationslov
Ekspropriationsproceslov
Erhvervsdrivende fonde
Erhvervsdrivende virksomheder
Erhvervslejelov
Erstatningsansvarslov
Erstatningsansvarsbkg.
Etnisk ligebehandlingslov, den almindelige
Euforiserende stoffer, lov om
Euopaparlamentsvalglov
Ferielov
FN-pagten
Folketingets forretningsorden
Folketingsvalglov
Fondslov
Forbrugeraftalelov
Forbrugerbeskyttelseslov
Foreningsfrihedslov
Forsikringsaftalelov
Forvaltningslov
Forældelseslov
Forældreansvarslov
Fragtaftalelov
Fuldbyrdelse af straf
Funktionærlov
Færdselslov
Færdselsbetalingsreguleringsbkg.
Færdselserstatningsbkg.
Grundlov
Gældsbrevslov
Handelsagentlov
Havretskonventionen (uddrag)
Hjemmestyrelov for Færøerne
Inddrivelseslov
Indfødsretslov
International købelov, CISG
Kommissionslov
Kommunal samarbejdslov
Kommunestyrelseslov
Kommunevalglov
Konkurrencelov
Konkurslov
Kontinentalsokkellov
Kreditaftalelov
Købelov
Lejelov
Ligebehandlingslov
Ligebehandlingsnævnslov
Ligelønslov
Ligestillingslov
Lovtidendelov
Løngarantilov
Løsørekøbslov
Markedsføringslov
Menneskerettighedslov
Miljøaktindsigtslov
Ministeransvarlighedslov
Mortifikationslov
Offentlighedslov
Ombudsmandslov
Ophavsretslov
Personoplysningslov
Politilov
Produktansvarslov
Regional statsforvaltningslov
Regionslov
Rentelov
Retssikkerhedslov (uddrag)
Rigsretslov
Rigsrevisionslov
Selskabslov
Selvstyrelov for Grønland
Skifte af dødsbo
Statsrevisorlov
Statstidendelov
Sundhedsklage- og erstatningslov
Tilbudshentningslov
Tiltrædelseslov I
Tiltrædelseslov II
Tiltrædelseslov III
Tiltrædelseslov IV
Tiltrædelseslov V
Tiltrædelseslov VI
Tiltrædelseslov VII
Tinglysningslov
Tjenestemandslov
Traktatretskonventionen (uddrag)
Tronfølgelov
Udstykningslov
Undersøgelseskommissionslov
Veksellov
Voldgiftslov
Voldsofferlov
Voldsofferbkg.
Værdipapirhandelslov
Værgemålslov
Ægtefælleskiftelov
Ægteskabslov I
Ægteskabslov II

 
  © 2017 Jure AB