Billighetsskälen i BrB 29:5
� Berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning
   
 
Författare:Ågren Jack
Titel:Billighetsskälen i BrB 29:5 � Berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning
Utgivningsår:2013
Omfång:398 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235137
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 560 SEK exkl. moms

 

Inom ramen för vårt svenska straffsystem finns utrymme för att i lindrande riktning ta olika hänsyn. De omständigheter som denna doktorsavhandling tar sikte på återfinns i bestämmelsen i BrB 29:5 och benämns billighetsskäl, eller billighetshänsyn. Karakteristiskt för billighetsskälen är att de har att göra med brottslingens personliga förhållanden och dennes agerande efter brottet. Billighetsskälen är av central betydelse för påföljdsbestämningen på så sätt att de kan påverka såväl val av påföljd som straffmätning.

Avhandlingen diskuterar billighetsskälen utifrån tre huvudsakliga perspektiv. Ett perspektiv tar sikte på att beskriva de olika omständigheterna som omfattas av paragrafen för att besvara frågor som kan sägas vara av omfångs- och gränsdragningskaraktär. Ett annat perspektiv belyser en ideologisk och en rättspolitisk aspekt. Huvudfrågan som ska behandlas i denna del är hur billighetsskälen kan motiveras. Ett tredje perspektiv belyser billighetsskälens betydelse vid påföljdsbestämningen. I denna del kommer bl.a. att diskuteras huruvida förekomsten av billighetsskäl främst är av betydelse för påföljdsvalet eller straffmätningen samt vilka andra omständigheter av särskild betydelse för påföljdsbestämningen som billighetsskälen måste relateras till. Undersökningen visar bl.a. på att billighetsskälen kan motiveras på olika sätt samt att de är av stor betydelse för påföljdsbestämningen. Vad avser lagstrukturen presenteras förslag till vissa förändringar.

Jack Ågren är jurist och är för närvarande verksam som lärare och forskare i straffrätt vid Stockholms universitet. Han har flerårig erfarenhet av att undervisa såväl jurister som icke-jurister i juridik och är en frekvent anlitad föreläsare och lärare på olika utbildningar.
 
  © 2017 Jure AB