KURS: IT-avtal
� 18 mars 2015
   
 
Titel:KURS: IT-avtal � 18 mars 2015
Anmärkning:Kursledare: Anders Perméus. Vid tre eller fler anmälda utgår 10% rabatt på kursavgiften.
Utgivningsår:2015
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSITA1401
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:IT-rätt , Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt

Pris: 7900 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

IT-avtal omfattar ofta utförande av olika typer av tjänster. Ur juridiskt perspektiv kan dessa definieras som immateriella uppdragsavtal. Tjänstområdet är till stora delar oreglerat i svensk rätt. Det finns ett fåtal lagstadganden som rör vissa specifika tjänster. Vad gäller kommersiella tjänsteavtal finns det ingen lagstiftning förutom de föråldrade reglerna i 18 kap. handelsbalken. I övrigt får svar sökas genom analogier och vägledning från annan köprättslig lagstiftning. Det är främst köplagens regler och i viss utsträckning konsumenttjänstagens regler som kan användas för analogislut.

Det förhållandet att det saknas klara rättsregler för bl.a. IT-avtal utgör ett problem. Förutom svårigheten att fastställa vilka regler som skall tillämpas, finns ett mycket stort utrymme för olika tolkningar av de bestämmelser som åberopas analogt eller de kontrakträttsliga principer som skall ligga till grund för en rättslig prövning. Mot den bakgrunden måste parterna förstå vikten av att utforma ett genomtänkt och heltäckande avtal. I de fall avtalet är ofullständigt eller innehåller diverse brister eller oklarheter, kommer de rättsliga effekterna att bli synnerligen oförutsebara. I nedanstående avsnitt redogörs för vilka rättskällor som då kan komma att tillämpas och i vilken utsträckning detta kan ske.

Kursens syfte är ge kursdeltagaren kunskaper om de vanligaste IT-avtalen och juridiken som styr tillämpningen av dessa. Därutöver belyses och diskuteras datorprogram i ett upphovsrättsligt perspektiv, PUL samt IT-tvister. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor och utrymme avsätts åt diskussion av de praktiska problem som deltagarna möter.

Deltagare:

Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, inköpschefer, CIO:s jämte andra som arbetar med upphandling eller försäljning av IT.

Föreläsare:

Anders Perméus, Chefsjurist/Co-Founder - Avtal 24
Legal Counsel - Edutrade Law AB
Lärare - Stockholms universitet

Anders, författare till boken ”IT-Avtal – en kommentar till IT-branschens standardavtal” (Jure), har arbetat på advokatbyrå 1997-2013 huvudsakligen med IT-rätt och bolagsrätt. Han har företrätt såväl beställare som leverantörer inom IT med både avtalsförhandling/-utformning och tvistelösning. Sedan januari 2014 är han bl a chefsjurist/co-founder på Avtal 24 (online legal provider) och bedriver egen konsultverksamhet genom Edutrade Law AB.

Program:

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-09.30 Bakgrund och inledning - IT-branschens standardavtal; en översikt, inventering och översikt över relevant lagstiftning, övergripande frågor att hantera vid avtalsutformningen.

09.30-10.00 Datorprogrammen i upphovsrätten - skyddet för koden, filformat, programspråk, förberedande designmaterial, det grafiska användargränssnittet, producenträttigheter för datorprogram, skyddskraven för program, inlåsning, ändringsrätt och tillgång till källkod, konsumtion av datorprogram, rättsöverföring av anställdas och uppdragstagares program, molntjänster och rättighetsklarering.

10.00-10.15 Kaffe

10.15-11.00 molntjänster - SaaS, PaaS, IaaS; säkerhet och sekretess, integritetsfrågor, kontroll över data - underleverantörer, internationell exponering, funktionella krav, tillgänglighet, licensfrågor, immateriella rättigheter, ansvarsbegränsning, medverkansansvar vid avveckling, PUL, Kommissionens beslut (2010/87/EU) om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredje land, Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig).

11.00-12.00 Agila projektavtal – jämförelser med klassiskt projektavtal (Vattenfallsmetoden), checklista vid avtalsutformningen; uppdragsbeskrivning/uppdragsplan, tidsboxar, iterationer, ansvarsfördelning, samverkan, leveranskontroll/acceptanstester, immateriella rättigheter, vinstdelningsavtal, medverkansansvar vid avveckling.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Outsourcingavtal – checklista vid avtalsutformningen; tjänstebeskrivning (SLA), kundens medverkansskyldighet, prismodeller, samverkan/governance, kontroll/revision, dokumentation, immateriella rättigheter, säkerhet/sekretess, ansvar/risker, sanktioner, avtalstid/förtida upphörande, medverkansansvar vid avveckling.

14.00-15.00 Licens-/underhålls-/driftavtal – checklista vid avtalsutformningen; definition/specifikation av licensobjektet, licenstagarens tvingande rättigheter enligt upphovsrättslagen, dekompilering/dissassemblering, äganderätt/immateriella rättigheter, garantier, reklamationshantering, intrång, tredjepartsrättigheter, ansvarsbegränsning, kontroll/compliance, avtalstid/förtida upphörande, avveckling.

15.00-15.20 Kaffe

15.20-16.00 IT-tvister – hur undviks/hanteras de? Vanliga tvisteorsaker, dokumentationsrutiner, bevisföring, förhandling, medling, process i domstol och skiljeförfarande.

16.00-17.00 Övningsuppgifter, diskussion och avslutning.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tid: 18 mars 2015, kl. 8.30–17.00.

Plats: Stockholm, Norra Latin konferenscenter, Drottninggatan 71 B

Kursavgift: 7 900 kronor exklusive moms. Vid tre eller fler anmälda utgår 10% rabatt på kursavgiften. I avgiften ingår lunch och kaffe samt kursdokumentation som delas ut vid kurstillfället. I kursdokumentationen ingår boken "IT-avtal - ”IT-Avtal – en kommentar till IT-branschens standardavtal”.

Sista anmälningsdag: 11 mars 2015

Kontakta oss för ytterligare information. Kursen kan även anordnas företagsinternt.


Olle Hed
Jure Utbildning AB
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel: 08-662 00 80
Fax: 08-662 00 86
E-post:olle.hed@jure.se
 
  © 2017 Jure AB