Tolkning av försäkringsvillkor
   
 
Författare:Radetzki Marcus
Titel:Tolkning av försäkringsvillkor
Utgivningsår:2014
Omfång:152 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147114566
Ämnesord:Försäkringsrätt , Skadeståndsrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok behandlas de regler och principer som äger tillämpning vid tolkning av försäkringsvillkor. Boken har tre huvudsyften, nämligen:
- klargöra vilka faktorer som kan äga inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor,
- att analysera hur dessa tolkningsfaktorer förhåller sig till varandra och att på grundval härav presentera en schematisk modell som på ett övergripande plan skildrar tillvägagångssättet vid tolkning av försäkringsvillkor samt
- att mera i detalj undersöka de tolkningsfaktorer som brukar sägas vara av objektiv natur och som i de allra flesta fall blir avgörande när innebörden av en omtvistad bestämmelse i ett försäkringsavtal ska fastställas.

På ett mera övergripande plan kan målsättningen med boken sägas vara att skapa förutsättningar för att frågor beträffande tolkning av försäkringsvillkor i största möjliga utsträckning ska hanteras på ett enhetligt sätt och att därigenom befrämja rättssäkerheten vid försäkringsbolagens skadehantering och vid den hantering av tvister beträffande tolkning av försäkringsvillkor som äger rum i domstolar och rådgivande nämnder.
 
  © 2017 Jure AB