Prop. 2013/14:132 Några sjömansfrågor
   
 
Titel:Prop. 2013/14:132 Några sjömansfrågor
Utgivningsår:2014
Omfång:65 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314132
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:132
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till bestämmelser om rätt att få ut uppgifter ur sjömansregistret och om direktåtkomst ur samma register. Det föreslås också en bestämmelse om åldersgräns för att få ansöka om det läkarintyg som krävs för att få tjänstgöra ombord på fartyg. Författningsändringarna krävs för att genomföra bestämmelser dels i direktivet 2012/35/EU om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav för utbildning för sjöfolk, dels i den internationella sjöfartsorganisationens konvention om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning från 1978 (STCW-konventionen).

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 3 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB