Prop. 2014/15:25 Tydligare reaktioner på ungas brottslighet
   
 
Titel:Prop. 2014/15:25 Tydligare reaktioner på ungas brottslighet
Utgivningsår:2014
Omfång:69 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415025
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:25
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

För att motverka att unga begår brott är det viktigt att påföljderna är tydliga och konsekventa samt kan bidra till att hindra återfall.

För att förbättra samarbetet kring unga lagöverträdare föreslår regeringen en lagreglerad samverkan för kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare. Regeringen behandlar vidare hur en mer enhetlig tillämpning av påföljden ungdomsvård kan främjas, och föreslår förstärkningar av insatserna efter verkställigheten av sluten ungdomsvård.

Ju kortare tid som går från det att brottet begicks tills påföljden verkställs, desto tydligare blir konsekvenserna av brottet för den unge. Regeringen föreslår därför att verkställigheten av ungdomstjänst som huvudregel ska inledas inom två månader från det att domen vunnit laga kraft. Regeringen föreslår också att det inte längre ska krävas att den unge samtycker för att ungdomstjänst ska kunna väljas som påföljd. Påföljden blir på så vis tydligare och tillämpningen mer konsekvent.

Regeringen föreslår slutligen att åtalsunderlåtelse för unga ska benämnas straffvarning. Därigenom tydliggörs att det är fråga om en reaktion på ett brott och en varning om att en mer ingripande påföljd kan komma att dömas ut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB