Rotterdamreglerna
� The Rotterdam Rules
   
 
Titel:Rotterdamreglerna � The Rotterdam Rules
Anmärkning:Svensk översättning av den engelska originaltexten.
Utgivningsår:2015
Omfång:67 sid.
Förlag:Svenska Sjörättsföreningen
ISBN:9789172236165
Serie:Svenska Sjörättsföreningen Skrifter nr. 82
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

Pris: 189 SEK exkl. moms

 

Hösten 2011 samlades projektgruppen för Rotterdamprojektet första gången. Initativ till att samla en grupp kring Rotterdamreglerna hade tidigare tagits av advokat Jonas Rosengren, Advokatfirman Vinge, och justiterådet Svante O. Johansson, tidigare professor vid Göteborgs universitet. Projektgruppens mål var att bearbeta den nyligen antagna Förenta nationernas konvention om avtal för internationella transporter av gods helt eller delvis till sjöss, de så kallade Rotterdamreglerna, ur ett svensk perspektiv. Första steget skulle vara att översätta konventionen till svenska. Ett utkast till översättning togs fram där arbetet fördelades mellan gruppens medlemmar och tidigt under våren 2012 påbörjades arbetet med en gemensam genomgång och korrigering av översättningsutkastet under ett tvådagars internat på Marstrand utanför Göteborg. I det läget kom projektgruppen till insikt om reglernas omfattning och komplexitet, och att redan översättningen av konventionens 96 (sic!) artiklar skulle innebära ett inte försumbart arbete.

Översättning av den typen av juridisk text som en privaträttslig konvention utgör, innebär särskilda utmaningar och överväganden. Språkmässigt har vi försökt att använda ett modernt juridiskt språk, i enlighet med Språkrådets Svenska skrivregler. Vidare har vi försökt att beakta andra regler för god svenska såsom Statsrådsberedningens svarta lista (PM 2011:1). I vissa fall har vi dock ansett att undantag är försvarligt; i synnerhet när äldre motsvarande texter, såsom sjölagen, använder termer som kan anses etablerade inom det särskilda juridiska fältet som sjörätten utgör.

Vidare är det fråga om en översättning, och inget annat. Översättningen har utgått från den engelska versionen av konventionen, som är en av fem officiella versioner. Projektgruppen har använt de befintliga danska och norska översättningarna av konventionen som referenser, men enbart som detta; någon strävan efter en enhetlig nordisk text har inte funnits i vårt arbete. De danska och norska översättningarna skiljer sig dessutom åt avsevärt. Den danska är utformad som en översättning, medan den norska är utformad som norsk lagtext. Detta innebär även att vi eftersträvat likhet med den engelska texten, i vissa fall på bekostnad av det svenska språket. Om det hade varit fråga om att transformera Rotterdamreglerna till svensk lag hade man kunnat hålla sig friare till texten för att smidigare och bättre anpassa reglerna till svenskt juridiskt språkbruk. Vi har inte sett detta som vår uppgift och översättningen ska därför bara ses som ett första steg mot att börja umgås med Rotterdamreglerna på svenska. Slutligen innebär denna förutsättning, att det är fråga om en översättning, att vi inte justerat för otympliga eller inkonsekventa skrivningar i den engelska texten.
 
  © 2017 Jure AB