Aktiebolagets grundproblem
   
 
Författare:Bergström Clas , Samuelson Per
Titel:Aktiebolagets grundproblem
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:314 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139207009
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 173
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 530 SEK exkl. moms

 

Boken är uppbyggd kring ett antal för aktiebolaget karakteristiska intressekonflikter (grundproblem) som identifierats med hjälp av ekonomisk vetenskap. Genom att kombinera ekonomisk analys med rättsvetenskap kan aktiebolaget sättas in i ett större sammanhang. Ambitionen är att detta ska underlätta tolkning och tillämpning av aktiebolagsrättsliga normer.

Efter en översikt över vilka intressekonflikter som behandlas beskrivs hur aktiebolaget bildas följt av en genomgång av associationsformens utmärkande egenskaper. Därefter behandlas den klassiska intressekonflikt som uppkommer mellan aktieägare och bolagets ledning. Därpå berörs förhållandet mellan aktieägare och kontrollägare (vilket är särskilt betydelsefullt på den svenska marknaden), följt av intressekonflikter som kan uppkomma i samband med nyemissioner.

Den sista intressekonflikt som behandlas är den mellan aktieägare och bolagets kreditgivare. I ett avslutande kapitel diskuteras de ökade krav på socialt ansvarstagande (CSR) som allt oftare riktas mot i synnerhet stora företag.
 
  © 2017 Jure AB