Ds 2001:49 Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar
� genomförande av direktiv 98/44/EG
   
 
Titel:Ds 2001:49 Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar � genomförande av direktiv 98/44/EG
Anmärkning:Se prop. 2003/04:55.
Utgivningsår:2001
Omfång:151 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215322
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:49
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 145 SEK exkl. moms

 

I promemorian diskuteras och lämnas förslag om ett genomförande i svensk rätt av direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar.
Här föreslås ändringar i patentlagen som innebär att gränserna för vad som kan patenteras och för patentskyddets omfattning när det gäller biotekniska uppfinningar blir tydligare i enlighet med det ova nämnda EG-direktivet. Ändringen medför förbud mot patent på exempelvis förfaranden för kloning av mänskliga varelser och för ändring av den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller.
 
  © 2017 Jure AB