Prop. 2015/16:64 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar
   
 
Titel:Prop. 2015/16:64 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar
Utgivningsår:2015
Omfång:157 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516064
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:64
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG.

Direktivet innehåller regler om konstruktions- och tillverkningskrav för fritidsbåtar och vattenskotrar som syftar till att motverka att hälsa och säkerhet för personer, egendom eller miljö äventyras. Det innehåller vidare regler om hur det ska kontrolleras att tillverkare, importörer och andra aktörer på marknaden för fritidsbåtar lever upp till dessa krav. Genomförandet föreslås huvudsakligen ske genom att en ny lag om fritidsbåtar och vattenskotrar ska ersätta lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar. I lagen föreslås också ett antal normgivningsbemyndiganden som ska göra det möjligt att genomföra de mer detaljerade delarna av direktivet genom bestämmelser i förordning eller myndighetsföreskrifter.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.
 
  © 2017 Jure AB