Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VII
   
 
Författare:Krzymowska Antonia , Nääv Maria , Schultz Mårten
Titel:Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VII
Utgivningsår:2016
Omfång:388 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236325
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 26
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 532 SEK exkl. moms

 

Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms
universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet.

Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har under år 2015 fortsatt att utvecklas med ytterligare tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi
presenterar en del av produktionen från forskare knutna till Centret under året som gått. Artiklarna speglar dynamiken av den forskarmiljö Centret lyckats skapa.

I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden representerade. Här återfinns europarätt, fastighetsrätt, finansmarknadsrätt, försäkringsrätt, komparativ rätt, processrätt, sakrätt, skadeståndsrätt, skatterätt samt andra interdisciplinära ämnen.

Innehåll:
- Optioner, negativklausuler, leasingavtal och efterställda lån avseende fast egendom – något om jordabalkens betydelse för vissa säkerhetsvillkors rättsliga verkan, Elisabeth Ahlinder
- Det nya direktivet om konkurrensrättslig skadeståndstalan - Bakgrund, huvudlinjer och genomförande, Ulf Bernitz
- Avtalstolkning i engelsk rätt, Lars Gorton
- Språklig tolkning av juridiska texter, Lars Heuman
- Från prejudikatinstans till lagstiftare? Högsta domstolens ökade aktivism, Jan Kleineman
- Något om säkerhetsöverlåtelse – särskilt i samband med central motpartsclearing, Göran Millqvist
- Utomobligatoriska anspråk mot avtalsparts kontraktsmedhjälpare och mot avtalspart, Jori Munukka
- Något om de utmaningar den svenska socialförsäkringsmodellen står inför, Jaan Paju
- Vad utmärker ett oskäligt försäkringsvillkor, Marcus Radetzki
- «Komparativ» sakrätt – ett pedagogiskt försök, Johan Sandstedt
- Sambandsbedömningar och expertkunskap, Mårten Schultz
- Skadestånd i stället för skatterättsligt företrädaransvar? Eller både och?, Teresa Simon-Almendal
- Trajectories – rättens rörelseriktning som relevant bedömningsinstrument, Jessika van der Sluijs
- Borgenärens sekundära destinationsrätt för betalningar – en regel inte utan undantag, Alexander Unnersjö
 
  © 2017 Jure AB