Prop. 2015/16:151 Ny påföljd efter tidigare dom
   
 
Titel:Prop. 2015/16:151 Ny påföljd efter tidigare dom
Utgivningsår:2016
Omfång:197 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516151
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:151
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en reform av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom. Syftet är att förenkla och förtydliga de regler som gäller för hur domstolen ska bestämma påföljd när en tilltalad döms för ytterligare brott som begåtts innan en tidigare påföljd helt har verkställts eller annars upphört.

Domstolen ska i en sådan situation som huvudregel bestämma en ny påföljd för den tillkommande brottsligheten. Möjligheten att bestämma att en tidigare dom ska omfatta också tillkommande brottslighet, så kallad konsumtionsdom, eller att undanröja en utdömd påföljd och bestämma ny gemensam påföljd för den samlade brottsligheten ska bara användas i undantagsfall.

Regleringen görs också mer konsekvent när det gäller hur brott som utgör återfall ska behandlas. Det ska göras en principiell skillnad mellan brott begångna före en tidigare dom (nyupptäckt brottslighet), och brott begångna efter en tidigare dom men innan påföljden helt har verkställts eller annars upphört (ny brottslighet). Förslagen innebär bland annat att gemensam straffmätning fortsättningsvis endast ska tillämpas vid nyupptäckt brottslighet.

Slutligen föreslår regeringen att ungdomstjänst och ungdomsvård ska omfattas av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB