Prop. 2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
   
 
Titel:Prop. 2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
Utgivningsår:2016
Omfång:38 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516156
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:156
Ämnesord:EU-rätt , Marknadsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till kompletterande lagstiftning med anledning av den modernisering av Europeiska unionens regler om statligt stöd som slutfördes under 2014 och som syftade till att göra stödgivningen mer öppen.

Det föreslås att det i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler införs en skyldighet för den som genomför en stödåtgärd att lämna uppgifter för offentliggörande och rapportering av stödåtgärden och att föra register över åtgärden. Det föreslås vidare en bestämmelse om hur en allmän domstol ska beakta ett yttrande från Europeiska kommissionen som rör tillämpningen av EU:s statsstödsregler. I propositionen föreslås även redaktionella ändringar i lagen med anledning av att en EU-förordning ersatts med en ny förordning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB