Prop. 2015/16:162 Revisorer och revision
   
 
Titel:Prop. 2015/16:162 Revisorer och revision
Utgivningsår:2016
Omfång:596 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516162
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:162
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 426 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med förslagen är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende. Därmed stärks även allmänhetens förtroende för revisionen.

Förslagen bygger på ett EU-direktiv och en EU-förordning, det så kallade revisionspaketet. Bland nyheterna i revisionspaketet kan följande nämnas.

-Revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för företagens intressenter.
-Börsbolag och de mest betydande finansiella företagen ska byta revisionsbyrå efter viss tid (så kallad byrårotation). Valet av ny revisor ska föregås av ett anbudsförfarande.
-Revisionsutskotten, som övervakar att företagens redovisning sköts på ett bra sätt, får fler uppgifter. Fler finansiella företag ska ha ett revisionsutskott.
-Om ett börsbolag eller finansiellt företag åsidosätter sina skyldigheter när det gäller revision, ska Finansinspektionen kunna ingripa.
-Kraven på revisorns opartiskhet och självständighet skärps, bland annat när det gäller möjligheten för revisorn att lämna konsulttjänster till det granskade företaget.
-Revisorsnämnden får utökade befogenheter och möjlighet att vidta nya former av disciplinära åtgärder, bland annat beslut om sanktionsavgifter och tidsbegränsat förbud att utöva revisionsverksamhet. Revisorsnämnden ska själv utföra kvalitetskontrollen av revisorer som har revisionsuppdrag i de mest betydande finansiella företagen.

Den nya lagregleringen föreslås träda i kraft den 17 juni 2016.
 
  © 2017 Jure AB