Företagsöverlåtelser
� nya utmaningar för arbetsrätten
   
 
Författare:Streiffert Marie , Thysell Johanna
Titel:Företagsöverlåtelser � nya utmaningar för arbetsrätten
Utgivningsår:2006
Omfång:116 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9187998114
Serie:Handelsrättslig skriftserie nr. 17
Ämnesord:Arbetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Föreliggande skrift innehåller två magisteruppsatser som har skrivits av studerande på Institutionen för handelsrätt. Författarna har följt den arbetsrättsliga fördjupningen på programmet för personal- och arbetslivsutbildning.

Marie Streifferts Gränsöverskridande företagsöverlåtelser – med fokus på lagval och dess inverkan på arbetstagarens anställningsskydd, diskuterar huruvida skyddssyftet med EG:s överlåtelsedirektiv kan vid ett gränsöverskridande företagsöverlåtelse sättas ur spel på grund av lagvalsregler.

Johanna Thysells Dina eller mina arbetstagare? – en studie av överlåtelsedirektivets tillämpning på outsourcing, behandlar frågan huruvida outsourcing kan anses som en företagsöverlåtelse och vilka konsekvenser detta medför för samtliga inblandade parter.
 
  © 2017 Jure AB