Prop. 2015/16:158 Genomförande av det nya direktivet om marin utrustning
   
 
Titel:Prop. 2015/16:158 Genomförande av det nya direktivet om marin utrustning
Utgivningsår:2016
Omfång:129 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516158
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:158
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att en lag om marin utrustning ska införas. Lagen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU om marin utrustning.

Lagen ska tillämpas på utrustning som är placerad eller avsedd att placeras på ett EU-fartyg, om det enligt vissa internationella konventioner på sjöfartsområdet krävs att den stat vars flagga fartyget för godkänner utrustningen. Lagen innehåller bestämmelser om krav på marin utrustning och skyldigheter för tillverkare och andra ekonomiska aktörer som tillhandahåller sådan utrustning på marknaden. Vidare finns bestämmelser om marknadskontroll för att se till att marin utrustning uppfyller föreskrivna krav och om sanktionsavgifter för det fall kraven inte följs.

Lagen föreslås träda i kraft den 18 september 2016.
 
  © 2017 Jure AB