Prop. 2015/16:197 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden
   
 
Titel:Prop. 2015/16:197 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden
Utgivningsår:2016
Omfång:453 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516197
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:197
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår åtgärder för att stärka konsumentskyddet på bolånemarknaden. Genom förslagen genomförs också ett nytt EU-direktiv om konsumentkrediter som avser bostadsfastigheter.

För många människor är bostadsköpet den ekonomiskt mest betydande transaktion de gör i livet. Samtidigt befinner sig konsumenten ofta i ett kunskapsunderläge. En välfungerande bolånemarknad är därför av stor betydelse för många människors privatekonomi. Eftersom större delen av utlåningen till hushåll i Sverige består av bostadskrediter är bolånemarknadens funktion och stabilitet även av stor betydelse för samhällsekonomin i stort. Regeringen föreslår därför åtgärder för att stärka konsumenternas ställning och främja en välfungerande bolånemarknad. Sådana åtgärder bidrar även till att minska problemen med överskuldsättning.

I propositionen föreslås lagändringar som bland annat innebär att konsumenten ska få tydligare information, bättre insyn i hur räntan bestäms och minst sju dagars betänketid att överväga ett erbjudande om en bostadskredit. Konsumenten ska också få ett förslag till en amorteringsplan.

Vidare föreslås en ny näringsrättslig lag om verksamhet med bostadskrediter. Lagen innebär bland annat att näringsidkare som lämnar eller förmedlar bostadskrediter ska behöva tillstånd och stå under tillsyn och ha personal med tillräcklig kunskap och kompetens. Lagen innebär även skärpta regler för rådgivning avseende bostadskrediter, till exempel införs ett förbud för den som utger sig för att lämna oberoende rådgivning att ta emot ersättning från någon annan än konsumenten.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB