Prop. 2016/17:9 Konkurrensskadelag
   
 
Titel:Prop. 2016/17:9 Konkurrensskadelag
Utgivningsår:2016
Omfång:174 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617009
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:9
Ämnesord:Marknadsrätt , Försäkringsrätt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser.

Det föreslås att direktivet genomförs i en ny lag, konkurrens-skadelagen. Lagförslaget innehåller bestämmelser om ersättningsansvar och hur ersättningen ska bestämmas, om regressrätt och om rättegången i mål enligt lagen. I propositionen lämnas också förslag till följdändringar i lagen om grupprättegång, konkurrenslagen och lagen om patent- och marknadsdomstolar. Därutöver föreslås en redaktionell ändring i lagen om näringsförbud.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 27 december 2016.
 
  © 2017 Jure AB