Prop. 2016/17:7 Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission
   
 
Titel:Prop. 2016/17:7 Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission
Utgivningsår:2016
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617007
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:7
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås det att reglerna om beskattningsinträde genom
fusion och fission ändras. Förslaget rör dels beräkningen av
anskaffningsvärde för lager av finansiella instrument, dels det belopp
vissa förpliktelser som utgör finansiella instrument ska värderas till.

Enligt förslaget ska som anskaffningsvärde för lager som får värderas
till verkligt värde anses det verkliga värdet vid beskattningsinträdet. För
lager som inte får värderas till verkligt värde ska som anskaffningsvärde
anses det värde som tillgångarna har tagits upp till vid beskattningen i det överlåtande företaget om beskattning har skett för en period som
avslutats i samband med beskattningsinträdet. Om beskattning inte har
skett för en sådan period ska i stället det värde som tillgången skulle ha
haft om beskattning skett i samband med fusionen eller fissionen ligga
till grund för den svenska beskattningen.

Enligt förslaget ska vidare sådan förpliktelse som utgör ett finansiellt
instrument och som inte får värderas till verkligt värde värderas till det
belopp som den har tagits upp till vid beskattningen i det överlåtande
företaget om beskattning har skett för en period som avslutats i samband med beskattningsinträdet. Om beskattning inte har skett för en sådan period ska förpliktelsen i stället värderas till det värde som den skulle ha tagits upp till vid beskattningen om beskattning hade skett i samband med fusionen eller fissionen.

I propositionen föreslås även att det återinförs ett krav på att ett
värdepapper definitivt ska förlora sitt värde för att det ska anses avyttrat
när företaget som gett ut värdepapperet upplöses genom fusion eller
fission.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.

I propositionen föreslås dessutom en ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av förslaget att införa ett system med tonnagebeskattning.
 
  © 2017 Jure AB