Festskrift till Lars Pehrson
   
 
Titel:Festskrift till Lars Pehrson
Utgivningsår:2016
Omfång:456 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236615
Produkttyp:Inbunden
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 27
Ämnesord:Festskrifter , Associationsrätt och värdepappersrätt , Immaterialrätt

Pris: 680 SEK exkl. moms

 

I maj 2016 avgick Lars Pehrson med pension från professuren i civilrätt vid Stockholms Universitet. För att hedra hans mångåriga och framstående gärningar har ett antal kollegor, vänner och lärjungar beslutat att tillägna honom en festskrift. Redaktionskommittén har bestått av Ulf Bernitz, Jan Kleineman, Jessika van der Sluijs och Jori Munukka.

Lars disputerade 1981 på en framstående avhandling i varumärkesrätt. Han har bakom sig en omfattande akademisk forskar- och lärargärning med tyngdpunkt på immaterialrätt, bolagsrätt och värdepappersrätt samt europarätt.

Innehåll:

- The legal concept of ‘home’: A concealed but embedded feature of Swedish landlord and tenant law, occasionally infringing human rights?
Haymanot Baheru

- En studie om kravet på särskiljningsförmåga vid firmaregistrering
Merit Berlips Persson

- Direktivet om otillbörliga affärsmetoder ca tio år senare. Reflektioner kring genomslaget i Sverige
Ulf Bernitz

- Konkurrensklausuler i komparativ belysning
Niklas Bruun

- Om bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut
Urban Båvestam

- Några reflektioner om rättelseklausuler
Axel och Kaj Calissendorff

- Något om åberopande i skiljeförfarande
Karl Erik Danielsson

- Konkurrensförbud vid företagsöverlåtelser och Alfa Quality Moving-målet
Bengt Domeij

- Arrangörens ansvar för uppgifter vid emittering av obligationslån – ett norskt rättsfall
Lars Gorton

- Ensam de facto kontroll – en konkurrensrättslig blick in i framtiden
Lars Johansson

- Aktiebolagslagens generalklausuler. Insjöar eller torra land?
Svante Johansson

- Till frågan om majoritetskrav vid bolagsstämmobeslut om ansvarsfrihet
Henrik Karlström

- Domännamnstvist(s)löseri?
Gunnar W. G. Karnell

- Revisorsansvaret – metodfrågor i gränsområdet mellan bolagsrätt och skadeståndsrätt
Jan Kleineman

- Varumärken from konsument­synpunkt – a journey through time
Annette Kur

- Något om rättsutlåtanden i Nytt juridiskt arkiv
Gertrud Lennander

- Varumärken från konsument­synpunkt 35 år senare
Marianne Levin

- Kommission som förutsätter självinträde – några tankar om resultatintresse, självinträde och kommittentens dispositionsrätt över kommissionsgodset
Anders Lundin

- Något om den skattemässiga behandlingen av olovlig utdelning o.dyl.
Peter Melz

- Avtalade överlåtelseförbud
Jori Munukka

- Om generalklausulerna och likhetsprincipen i aktiebolagslagen
Erik Nerep

- Varumärkesrättsligt skydd för så kallad trade dress
Per Jonas Nordell

- Television i nätmiljön – vad är det?
Jan Rosén

- Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser – särskilt om arbetstagarrepresentanterna
Catarina af Sandeberg

- Obligatorisk ansvarsförsäkring för VD och styrelseledamöter?
– några kommentarer mot bakgrund av utredningen om revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)
Jessika van der Sluijs

- Om ändring av bolagsordning
Carl Svernlöv

- Näringsfriheten – en rättighet av grundläggande betydelse för EU:s framtid
Nils Wahl

- Dis-Incorporating Corporate Social Responsibility
Mauro Zamboni

- Något om skyldigheten att iaktta bolagets intresse vid insolvens
Jessica Östberg
 
  © 2017 Jure AB