Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016
   
 
Titel:Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016
Utgivningsår:2017
Omfång:761 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236653
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Marknadsrätt , Immaterialrätt

Pris: 826 SEK exkl. moms

 

I samband med att Marknadsdomstolen upphörde den 31 augusti 2016 beslutade domstolen tillsammans med Institutet för immaterial- och marknadsrätt vid Stockholms universitet (IFIM) att utge en minnesskrift som belyser hur marknadsrätten utvecklats under de drygt fyra decennier som domstolen varit verksam.

Boken innehåller dessutom ett mycket användbart register över Marknadsdomstolens samtliga avgöranden 1971-2016. Med hjälp av sökorden finner man lätt vilka domar som behandlar ett visst ämnesområde.

Redaktionskommittén har bestått av Per Carlson, Per Jonas Nordell, Jan Rosén och Ulf Bernitz.


Innehåll:

Håkan Andersson
- Metodkrav i mötet mellan skadeståndsrätt och områdena för icke-materiella ingrepp

Torbjörn Andersson
- Partsautonomi och konkurrensrätt – en skiss

Stojan Arnerstål
- Användning av annans varumärke i jämförande reklam – en upplösning av gränserna mellan två rättsområden

Johan Axhamn
- Otillbörlig konkurrens, god marknadsföringssed och otillbörlig affärsmetod

Antonina Bakardjieva Engelbrekt
- The Market Court under the direct and indirect influence of Europeanisation

Henrik Bengtsson
- Förbudsutformning inom immaterial- och marknadsrätten

Ulf Bernitz
- Generalklausulen i marknadsföringslagen – dess utveckling och räckvidd belyst genom MD:s praxis

Håkan Borgenhäll
- Renommésnyltning – rättsutveckling i expressfart

Per Carlson
- Officialprövning i marknadsföringsmål om vitesförbud – en illusion

Karin Cederlund
- Jakten på genomsnittskonsumenten

Peter Delden
- Drygt 20 år med ”ny” konkurrenslagstiftning

Anne Ekblom-Wörlund
- Genomsnittskonsumenten och andra fiktiva EU-rättsliga rättsfigurer i finsk rättspraxis

Elisabeth Eklund
- Principen om ne bis in idem i konkurrensrätten

Per Eklund
- Marknadsföringsmål i två domstolsinstanser – erfarenheter och förhoppningar

Michael Funke
- Marketing Law Development within the Context of Political Economy – A Historical Perspective on the Creation of the Swedish Market Court

Örjan Grundén
- MD – en unik processordning som motsvarat näringslivets behov

Lars Hallén
- Platsens betydelse för marknadsföringen

Lars Henriksson
- Indispositiva tvistemål – handläggningsregler för tillämpning av konkurrenslagen

Jonas Häckner och Astri Muren
- Marknadsrätten i ett samhällsperspektiv

Helene Karlsson och Malin Malmström
- Omloppstider i Marknadsdomstolen åren 2005-2010

Marianne Levin
- Skyddet mot efterbildning – en europeisk smaksak numera

Björn Lundqvist
- Postenmålet i ljuset av EU-domstolens senare praxis

Christer Löfgren
- Om vilseledande marknadsföring, vardag i MD – en kryssning i havet av vilseledanden

Lars-Gunnar Mattsson
- Näringsfrihetsrådet i strukturrationaliseringens tjänst – i sin tid

Robert Moldén
- Europakonventionen i Marknadsdomstolens konkurrensrättsliga rättspraxis – en överblick

Per Jonas Nordell
- Marknadsföringslagens kännedomskrav

Mikael Pauli
- Rättskraft i marknadsföringsmål

David Ramsjö
- Rättegångskostnader i marknadsföringsrättsliga mål i Marknadsdomstolens avgöranden 2012–2016 – särskilt avseende skäligheten av begärd kostnadsersättning

Olle Rislund
- Jura novit curia? – Några reflektioner kring rättsliga sakkunnigutlåtanden med anledning av MD 2012:16

Johan Rosén
- Processuella preklusionsregler i indispositiva mål – några tankar om tillämpningen i mål och ärenden enligt marknadsföringslagen och konkurrenslagen

Per Sahlqvist
- Domstolen och marknaden – bevis och beviskrav

Mårten Schultz
- Orsaksbedömningar vid skadestånd för otillbörlig marknadsföring

Ingeborg Simonsson
- Interimistiska åtgärder enligt marknadsföringslagen

Anders Stenlund
- Självreglering i internationellt perspektiv – vad har hänt och händer?

Helena Sundén
- Självreglering som medel för att motverka korruption

Cecilia Tisell, Madeleine Larsson, Pär Magnusson, Ida Nyström och Gunnar Wikström
- Marknadsdomstolen och konsumentskyddet

Daniel Tornberg
- Marknadsföringsrättsliga överlappningar – lagstridighet som rättslig grund

Monique Wadsted
- Marknadsdomstolen – min domstol

Richard Wessman
- Marknadsföringsskada

Johannes Wickbom
- Könsdiskriminerande reklam – det som MD inte tog i

Stefan Widmark, Bodil Ehlers och Azra Osmancevic
- Marknadsrätten och sociala medier

Monica Viken
- Bevisverdien av markedsundersøkelser – utviklingstendenser i Marknadsdomstolens praksis

Marianne Åbyhammar
- Reklamombudsmannens opinionsnämnd – ICC:s regelverk i tillämpning

Karin Åhman
- Marknadsdomstolen, företagen och Regeringsformen

Per Carlson
- En tillbakablick

Sökordsregister över Marknadsdomstolens avgöranden 1971-2016
 
  © 2017 Jure AB