Rättegångskostnader
� Om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål
   
 
Författare:Bellander Henrik
Titel:Rättegångskostnader � Om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål
Utgivningsår:2017
Omfång:454 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789841
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 133
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag

 

Alla tvistemål aktualiserar frågor om rättegångskostnader. Kostnaderna har t ex betydelse för parternas möjlighet att inleda talan, för valet av ombud, för vilka yrkanden parterna framför och för vad som slutligen kommer till rättens prövning. Kostnadsreglerna i RB har dock rönt litet intresse i litteraturen och de har inte varit föremål för omfattande lagändringar sedan de beslutades 1942. I de enskilda målen behandlas de summariskt vid huvudförhandlingens slut.

I första delen av denna studie inventeras gamla och nya processrättsliga och rättsteoretiska verktyg för att förstå rättegångskostnadsfrågor. Här analyseras också argumentation om processens billighet, om ekonomisk effektivitet och om processekonomi.

I studiens andra del behandlas vissa konkreta frågor om tillämpningen av 18 kap RB. Här undersöks parternas relation till ombud och finansiärer, kostnadsbeslutets koppling till parternas yrkanden i målet samt kostnadsreglernas dispositivitet och deras betydelse vid efterföljande frågor om ansvarsgenombrott. Samtidigt uppmärksammas risken för oförutsebar, kostsam och omfattande process i själva kostnadsfrågan, där förhoppningen istället är att denna studie kan underlätta balanserad och konstruktiv diskussion om rättegångskostnader mellan parter och domstol.
 
  © 2017 Jure AB