Prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation
   
 
Titel:Prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation
Utgivningsår:2017
Omfång:68 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617109
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:109
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att Sverige ska ratificera (godkänna) det andra protokollet till Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt (1954 års Haagkonvention). Sverige undertecknade det den 26 mars 1999 och genom protokollet skapas ett förstärkt skydd av kulturegendom vid en väpnad konflikt och under ockupation. Det andra protokollet trädde i kraft den 9 mars 2004.

Propositionen innehåller förslag till de lagstiftningsåtgärder som krävs
för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden enligt protokollet. En ny
bestämmelse införs i kulturmiljölagen (1988:950) som innebär att det blir straffbart att för militära åtgärder använda kulturegendom som är av
största vikt för mänskligheten. Straffet föreslås vara fängelse i högst fyra år. En följdändring görs även i den nämnda lagen. Det görs också en ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot
mänskligheten och krigsförbrytelser som innebär att straffbestämmelsen om krigsförbrytelse utvidgas så att den omfattar all sådan egendom som skyddas av 1954 års Haagkonvention och det andra protokollet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB