Prop. 2016/17:105 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar
   
 
Titel:Prop. 2016/17:105 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar
Utgivningsår:2017
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617105
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:105
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen lämnar förslag för att minska risken för att en privatperson drabbas av en betalningsanmärkning på grund av en skuld som han eller hon inte känner till.

Ett krav från staten eller en kommun som fastställs genom ett myndighetsbeslut kan lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att gäldenären har delgetts kravet. Det leder i dag till en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagens register. Genom förslagen får en betalningsanmärkning till följd av ett krav i ett allmänt mål om verkställighet bara förekomma om målet har pågått efter det att Kronofogdemyndigheten har underrättat gäldenären om målet och han eller hon har haft tillräcklig tid att bevaka sin rätt, eller om Kronofogdemyndigheten har bedömt att någon sådan underrättelse inte behövs.

Förslagen innebär att en gäldenär som betalar en skuld i samband med Kronofogdemyndighetens underrättelse inte drabbas av någon betalningsanmärkning. Förslagen leder också till att kreditupplysningar bättre speglar gäldenärens betalningsvilja och betalningsförmåga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB