Skyddsändamål och adekvans
� om skadeståndsansvarets gränser
   
 
Författare:Andersson Håkan
Titel:Skyddsändamål och adekvans � om skadeståndsansvarets gränser
Anmärkning:
Utgivningsår:1993
Omfång:650 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176782549
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 41
Ämnesord:Skadeståndsrätt

SLUT på förlag

 

Boken behandlar den centrala skadeståndsrättsliga frågan om hur man finner en ändamålsenlig gräns för ansvaret. Vilka verkningar av en ansvarsgrundande handling eller verksamhet skall ersättas? Vilka fysiska och ekonomiska följdverkningar kan övervältras på skadegöraren och vad får bäras av den skadelidande?

Traditionellt har man sökt besvara dessa frågor genom den s.k. adekvansläran, dvs. under beaktande av följdens sannolikhet, förutsebarhet etc. I boken riktas kritik mot adekvansläran därför att den döljer de mångfasetterade rättsliga värderingarna bakom avgörandena i praxis. Som alternativ till adekvansläran söker författaren inordna olikartade typfall och värderingar avseende ansvarets gräns i en förklaringsram som anknyter till det ändamålsenliga skyddet både för skadelidande och skadevållare.

I framställningen behandlas många teoretiska frågeställningar inom skadeståndsrätten och deras anknytning till ansvarets gräns. Boken innehåller också en omfattande genomgång och systematisering av de konkreta tillämpningsproblemen.
 
  © 2017 Jure AB