Förmånsrättslagen och lönegarantilagen
� En kommentar
   
 
Författare:Morgell Nils-Bertil
Titel:Förmånsrättslagen och lönegarantilagen � En kommentar
Utgivningsår:2017
Omfång:191 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176105498
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lexino - Djupa lagkommentarer
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 380 SEK exkl. moms

 

Förmånsrättslagens bestämmelser är avgörande för vilka borgenärer som ska få utdelning i en konkurs eller vid en företagsrekonstruktion.

Bestämmelserna är även av stor betydelse i samband med kreditprövningar. Långivaren bedömer inte bara låntagarens betalningsförmåga utan även värdet av de säkerheter långivaren kan erbjuda och hur dessa säkerheter förhåller sig till andra säkerheter. Lönegarantilagen reglerar under vilka förutsättningar en arbetstagare kan få betalt enligt den statliga lönegarantin när hans arbetsgivare inlett ett insolvensförfarande och därför inte kan betala lönen.

I denna bok ges en juridisk kommentar till förmånsrätts- och lönegarantilagen. Boken innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagarna. Högsta domstolens och ett flertal av hovrätternas avgöranden refereras och kommenteras.

Boken vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera frågor om förmånsrätt och lönegaranti. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter. Likaså bör boken vara till nytta för advokater och andra som arbetar med insolvensrättsliga frågor. Andra som bör ha nytta av boken är tjänstemän vid banker, inkassobyråer, ekonomiavdelningar och fackföreningar. Boken kan också användas i undervisningen för studerande vid universitet och högskolor och i andra sammanhang.
 
  © 2017 Jure AB