K3 i praktiken
� PwC:s handbok vid tillämpning av K3
   
 
Titel:K3 i praktiken � PwC:s handbok vid tillämpning av K3
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:1357 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144115863
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 890 SEK exkl. moms

 

Bokföringsnämndens allmänna råd K3 är huvudregelverket för redovisning i Sverige. Från och med 2014 ska K3 tillämpas av alla större företag och koncerner som inte följer det internationella regelverket IFRS. 2016 uppdaterades K3 med anledning av den ändrade årsredovisningslagen. 
K3 ska tillämpas av alla större företag oavsett associationsform. Mindre företag kan välja att tillämpa det förenklade regelverket K2.

K3 är principbaserat och kapitlen är relativt korta och innehåller begränsat med detaljregler och vägledning – betydligt mindre än tidigare normgivning.

Syftet med boken är att ge kompletterande vägledning i den praktiska tolkningen och tillämpningen av K3:s regler och principer. Detta sker bland annat med ett stort antal praktiska exempel. Det allmänna rådet finns inlagt i boken och strukturen i boken följer helt K3 vilket innebär att den är indelad i kapitel, rubriker och punkter som överensstämmer med K3.

Boken riktar sig till alla som upprättar årsredovisning enligt K3 och alla som ska tolka och bedöma sådana redovisningar.

I denna den tredje reviderade upplagan har boken omarbetats med anledning av den ändrade årsredovisningslagen som i sin tur föranlett ändringar i K3-regelverket. En ytterligare nyhet i denna upplaga är att det allmänna rådet och lagparagrafer ur årsredovisningslagen finns inlagda i boken. Dessutom har samtliga kapitel uppdaterats med nya frågeställningar och tillämpningar som utkristalliserats under de tre första åren av K3-tillämpning.

Boken innehåller PwC:s bedömningar av hur olika punkter i K3 kan tolkas och tillämpas. Sådana tolkningar och tillämpningar kan se olika ut beroende på förutsättningarna i enskilda fall. Synen på hur redovisningsregler ska tillämpas utvecklas dessutom över tiden.
 
  © 2017 Jure AB