Laga och rättvis rättegång
� om bevisförbud i rättspraxis
   
 
Författare:Lundqvist Ulf
Titel:Laga och rättvis rättegång � om bevisförbud i rättspraxis
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:913 sid.
Förlag:Bokbyrån HB
ISBN:9789198039269
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

SLUT på förlag

 

Laga och rättvis rättegång i praxis är en reviderad och kraftigt utökad version av 2015 års upplaga. Boken behandlar försvarets rättigheter där praxis från Högsta domstolen och internationella domstolar undersöks. T.ex. inventeras avgöranden om husrannsakan och beslag hos fysiska och juridiska personer, ändring av åtal i olika instanser, rätten att få biträde av försvarare, bevisförbud mot otillåtet åtkommet bevis, överskottsinformation, godtycklig eller uppenbart oriktig bevisvärdering som en allvarlig kränkning av rätten till en oberoende och opartisk prövning av åtalet, grund och gräns för personligt frihetsberövande, hemliga tvångsmedel och bevisförbud, planterade bevis, förtäckta förhör, vallning på brottsplatsen och tekniska bevis. Till det kommer bl.a. rätten att inte behöva berika utredningen och att vara passiv t.ex. att tiga, tillåtligheten av karaktärsbevis och även praxis kring en kontradiktorisk bevisupptagning och vittnesattester.Ett växande problem med stora brottmål har motiverat avsnitt om en skyndsam handläggning t.ex. processuella avtal och andra åtgärder för att hantera stora mängder med information, som finns reglerat vid de internationella brottmålsdomstolarna.

Olika modeller i internationell straffprocessrätt för att kontrollera mycket stora brottmål lyfts fram med exempel på regler och praxis från de internationella brottmålsdomstolarna. Av Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter framgår statens skyldighet att återvinna rättigheter som har blivit kränkta vid genomförandet av förfarandet och återställa situationen i ursprungligt skick. Studier i det hänseendet är sparsamma, och framställningen visar att den misstänkte ibland har ett längre gående skydd för sina rättigheter enligt internationella överenskommelser jämfört med rättegångsbalken. Rätten till laga och rättvis rättegång diskuteras även mot bakgrund av stadgandet i 2 kap. 11 § andra stycket RF om envars rätt till rättvis rättegång, och huruvida det bör införas en generellt tillämplig regel som anger villkoren för prövningen av bevisanvändarförbud mot otillåtet eller otillbörligen åtkommet eller upptaget bevis. Idag finns bestämmelser bl.a. i RB och praxis är rik på exempel med sådana bevisförbud jämte förbud mot frukten från det förgiftade trädet.

Boken undersöker även ett individuellt och personligt straffansvar för situationer där förfarandet eller någon del av detsamma har skett i strid med författning eller annars en rättighet då blivit kränkt. Bl.a. diskuteras huruvida nya regler om straff för kränkningar av rätten till laga och rättvis rättegång bör införas i svensk rätt för att tillgodose internationella åtaganden. Internationell rätt behandlas liksom regelverket i knappt 50 stater.Vidare noteras principiella frågor som t.ex. sambandet mellan legalitetsprincipen och en rättsutveckling genom praxis, betydelsen och styrkan av mänskliga rättigheter vid internationella och icke- internationella väpnade konflikter, och det område som 2014 års lag om straff för folkmord m.m. kriminaliserar såvitt avser kränkningar av rätten till laga och rättvis rättegång.
 
  © 2017 Jure AB