Europarättens grunder
   
 
Författare:Bernitz Ulf , Kjellgren Anders
Titel:Europarättens grunder
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:516 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208112
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 603 SEK exkl. moms

 

Denna sjätte upplaga har fördjupats på flera viktiga punkter och behandlar, förutom den snabba rättsutvecklingen genom lagstiftning och rättspraxis på centrala områden, även Brexit och andra skeenden av betydelse för EU och dess framtida vägval. Framställningen om Rättighetsstadgan och de grundläggande rättigheterna har utvidgats och fördjupats, liksom kapitlet om unionsrättens rättskällor och metod. Europarättens ställning och tillämpning i svensk rätt behandlas fortlöpande och genomgående i boken.

Europarättens grunder ger en grundläggande, samlad framställning om EU och unionsrätten med inriktning på centrala områden. Tyngdpunkten ligger på EU:s konstitutionella uppbyggnad, unionsrättens ställning och processordning samt den inre marknaden, fria rörligheten och konkurrensrätten. Det svenska perspektivet observeras särskilt.

Tidigare upplagor har fått stor användning. Boken fungerar både som lärobok och som central informationskälla för praktiskt verksamma jurister m.fl. som behöver uppdatera eller fördjupa sina kunskaper.
 
  © 2017 Jure AB