Prop. 2017/18:77 Nya regler om betaltjänster
   
 
Titel:Prop. 2017/18:77 Nya regler om betaltjänster
Utgivningsår:2018
Omfång:694 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718077
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:77
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 494 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att
utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. Termen betaltjänst utvidgas till att omfatta även betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. Tillämpningsområdet utökas i fråga om geografiskt område och valutor. Betaltjänstleverantörer ges rätt till tillgång till betalkonto hos kreditinstituten på objektiva, icke-diskriminerande och proportionella grunder och i den omfattning som krävs för att de effektivt ska kunna tillhandahålla betaltjänster. Det införs även nya bestämmelser som reglerar frågor om säkerhet och hantering av risker.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.
 
  © 2017 Jure AB