Trepartsrelationer i skadeståndsrätten
   
 
Författare:Andersson Håkan
Titel:Trepartsrelationer i skadeståndsrätten
Anmärkning:
Utgivningsår:1997
Omfång:368 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783618
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 58
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 465 SEK exkl. moms

 

Denna bok är en monografi om skadeståndsfrågor i anslutning till situationer där olika relationer på de skadelidandes sida påverkar förlustens storlek och fördelning. Till största delen ligger monografins ämne inom gränsområdet mellan skadeståndsrätt och kontraktsrätt. Ett genomgående tema är sambandet mellan de obligationsrättsliga relationerna och den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Man talar traditionellt om tredjemansskador, dvs. förluster som är en reflexverkan av att någon annan lidit en initial person- eller sakskada. Det finns även andra trepartsrelationer, främst de så kallade chockskadorna. I boken görs en bred komparativ undersökning av alla dessa skadetyper. Temat för framställningen av de olika relationerna är att söka förbinda de många olikartade rättsliga argumenten med en konkret och systematisk precisering av de faktiska situationerna. På detta sätt kan man för de olika typfallen få en översiktlig förståelse samt därmed de utslagsgivande omständigheterna angående när skadestånd tillerkänns respektive nekas tredje man. Denna mångdimensionella bild av problemområdet påvisar att den enkla huvudregeln om icke-ersättning, som brukar hävdas i dessa fall, inte alltid upprätthålls och att man således kan utbilda ett system av riktlinjer på en mer fallspecifik nivå.
 
  © 2017 Jure AB