Prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition
   
 
Titel:Prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition
Utgivningsår:2018
Omfång:208 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718100
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:100
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 247 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2019.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning, en uppföljning av sysselsättningspolitiken, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen, en uppföljning av statens budget samt en bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

I propositionen lämnas även förslag till ändring i riksdagsordningen med anledning av betänkandet En sammanhållen budgetprocess (SOU 2017:78) samt förslag till vissa ändringar av utgiftsområdenas
indelning.
 
  © 2017 Jure AB