Regeringens skrivelse 2017/18:98 Redovisning av skatteutgifter 2018
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:98 Redovisning av skatteutgifter 2018
Utgivningsår:2018
Omfång:64 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718098
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:98
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen innehåller fyra delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm och de beräkningsmetoder som används i redovisningen. Första delen innehåller också en sammanfattning av skatteutgifterna för 2018. I del två diskuteras skatteutgifter och samhällsekonomisk effektivitet och några enskilda skatteutgifter analyseras. Tredje delen innehåller en sammanfattande tabell över skatteutgifterna. I fjärde och sista delen ges en mer ingående beskrivning av de enskilda skatteutgifterna.
 
  © 2017 Jure AB