Prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
   
 
Titel:Prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
Utgivningsår:2018
Omfång:106 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718215
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:215
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår ändringar i lagen om utredningar avseende vissa dödsfall. Ändringarna eftersträvar att utredningsverksamheten ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Meningen med utredningsverksamheten är att regeringen ska få underlag till beslut om åtgärder. Målet för dessa åtgärder är att förebygga att barn far illa eller att vuxna utsätts bland annat för våld av exempelvis en närstående.

Regeringen föreslår att utredningsverksamheten utökas till att omfatta fler fall än där barn eller vuxna avlidit. Exempelvis ska fall där barn utsatts för bland annat grov misshandel utredas om brottet begåtts av till exempel en närstående.

När det gäller vuxna ska fall där brottet utgör försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp utredas om brottet har begåtts av till exempel en närstående. Regeringen föreslår att lagen i fortsättningen kallas för lagen om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Regeringen föreslår att Statliga förvaltningsmyndigheter under vissa förutsättningar ska vara skyldiga att ställa experter till utredningsmyndighetens förfogande. Regeringen föreslår också att statliga förvaltningsmyndigheter bör genomföra tillsyn eller intern tillsyn av verksamhet som berörs av en utredning. Uppgifter om gärningspersonen ska kunna hämtas in i utredningar även när det gäller vuxna. Familjerådgivningen ska enligt lagen omfattas av uppgiftsskyldigheten.

Regeringen föreslår att en ny bestämmelse om tystnadsplikt införs i lagen. Regeringen föreslår att regleringen av verksamheten i offentlighets- och sekretesslagen ändras så att sekretessen, med oförändrat skaderekvisit, följer uppgiften.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB