Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2017-18 Nr 4
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2017-18 Nr 4
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2018
Omfång:192 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT171804
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2017/18:4
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 192 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

- Aktiebolagsrätt i domstol – En rättsfallsstudie
Hanna Almlöf

- Stridiga handlingar i civilprocessen
Oskar Gentele

- En borgenärs rätt att avvisa delbetalning
Lisa Hörnqvist

Expertgranskad artikel
- Avtal om transport av gods på väg – Ett avtalstolkningsrättsligt perspektiv
Paula Bäckdén

Rättsfall
- Början på slutet för skiljeförfaranden i internationella investeringsskyddsavtal? EU-domstolens avgörande i Achmea
Jonas Hallberg, Allison Östlund

- Elektroniska skuldebrevs rättsliga karaktär
Mikael Mellqvist

- Gäldenärs rådighets- och skuldsättningsförbud när konkurs inträtt mellan betalnings påbörjande och avslutande
Mikael Mellqvist

- Skadebegränsningsplikten i teori och praktik
Emma Ruge

Skiljedomsrätt
- Undantag från påståendedoktrinen och regeln att en skiljeklausul endast avser avtalet
Lars Heuman

Recension
- Simon Andersson, Skälig misstanke, Wolters Kluwer 2016, 542 s.
Magne Strandberg

Debatt
- Hårdare tag i valårets tecken. Ett kritiskt inlägg om den senaste tidens straffrättspolitik
Dennis Martinsson, Andreas Anderberg

- Skälig tidsåtgång vid löpande räkning
Jori Munukka

- Beställarens granskningsrätt och entreprenörens omsorgsplikt vid arbeten på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen
Isak Willborg
 
  © 2017 Jure AB